Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRiel Müller, Anders
dc.contributor.authorSunde, Marte
dc.date.accessioned2022-09-23T15:51:21Z
dc.date.available2022-09-23T15:51:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109900954:20376038
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020973
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke bøndene som leverer melk til Q-meieriene. Fra dette ønsker jeg å undersøke hvilke faktorer som påvirker deres villighet og motivasjon til å anvende en bærekraftsstandard, sams hvordan Q-meieriene kan samarbeide med dem for å oppmuntre til å ta standarder i bruk på gårdene deres. Ved å se på Q-meieriene, en av Norges største melkeprodusenter som også sikter seg inn på en klimapositiv fremtid innen 2030, har jeg møtt en rekke svar knyttet til både motivasjon og villighet. Sentrale begrep involvert i denne forskninger inkluderer bedrifters samfunnsansvar, obligatoriske og frivillige bærekraftsstandarder, samt motivasjon og villighet. Innsamlingen av data var hovedsakelig basert på primærkilder, men også sekundære kilder. Innsamlingen av primærdata inkluderte et strukturert spørreskjema i tillegg til semistrukturerte intervjuer. I hovedsak så ble kvantitativ dataanalyse brukt. Det inkluderte beskrivende data som «mean» og «standard deviation». Forskningen benyttet faktoranalyse, både utforskende og bekreftende, i forbindelse med KMO og Bartletts test for å evaluere essensen av variablene som er inkludert i analysen. I tillegg har jeg utført en forklarende analyse av det kvalitative segmentet av forskningen. Jeg har fått forståelse for hvilke faktorer som påvirker bøndenes motivasjon og villighet til å implementere en bærekraftsstandard gjennom en grundig tolkning av undersøkelsen og intervjuresultater. Analysen avslører også hvordan Q-meieriene kan styrke bondens engasjement og støtte. Resultatene viser en større mulighet for avslag til å ta i bruk en bærekraftsstandard hvis den inkluderer utgifter, men bøndene ville vært ekstremt drevne til å gjøre det hvis det var økonomiske eller andre insentiver for å gjøre det. Nøkkelord: Bærekraft, Q-meieriene, Norsk landbruk, Melkegårder, Motivasjon, Villighet, EFA & CFA
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the farmers providing milk to Q-meieriene. In light of this, I want to investigate the factors that influence their willingness and motivation to apply a sustainability standard, as well as how Q-meieriene may engage with them to encourage adoption of the standard on their farms. By utilising Q-meieriene, one of Norway's largest milk producers which is also targeting a climate positive future by 2030, I have encountered a range of answers associated to both motivation and willingness. Key issues involved in this research include corporate social responsibility, mandatory and voluntary agricultural standards, as well as motivation and willingness. The gathering of data relied mostly on primary sources but also secondary sources. The gathering of primary data included a structured questionnaire in addition to semi-structured interviews. Predominant, quantitative data analysis was used. It included descriptive data like means and standard deviation. The research utilised factor analysis, both exploratory and confirmatory, in conjunction with the KMO and Bartlett's tests to evaluate the essence of the variables included in the analysis. In addition, I have performed an explanatory analysis of the qualitative segment of the research. I have gained an understanding of the factors that influence farmers' motivation and willingness to implement a sustainability standard through a thorough interpretation of the survey and interview results. The analysis also reveals how Q-meieriene could perhaps enhance farmer engagement and support. The results show a greater opportunity for rejection to adopt a sustainability standard if it included expenses, but the farmers would be extremely driven to do so if there were financial or other incentives for doing so. Keywords: Sustainability, Q-meieriene, Norwegian agriculture, dairy farms, motivation, willingness, EFA & CFA
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan Q-meieriene samarbeide med melkebøndene for å anvende en bærekraftsstandard på melkegårdene sine?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1261]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel