Show simple item record

dc.contributor.advisorRønningstad Chris
dc.contributor.authorBruknapp Lena
dc.date.accessioned2023-09-14T15:51:31Z
dc.date.available2023-09-14T15:51:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:153030098:90147416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089556
dc.description.abstractTemaet i denne oppgaven «Relasjonsledelse, den mellommenneskelige påvirkningen», er i et samfunnsperspektiv aktuelt tema for en bærekraftig utvikling i tiden vi nå lever. Dette hevder blant annet Jan Spurkeland, som er mest kjent i Norge for begrepet relasjonsledelse. Dialog er fremhevet som et sentralt verktøy for å ivareta medarbeiders helse og motivasjon, og for å skape gode resultater i organisasjonen. Gode relasjoner blir innenfor sosiokulturell teori ansett som en forutsetning for å skape velfungerende psykososiale miljø, og relasjonsledelse har mye til felles med det sosiokulturelle perspektivet. Formålet med dette prosjektet er å finne ut mer om den mellommenneskelige påvirkningen, og hvilke erfaringer ledere har med relasjonsledelse. Problemstillingen jeg forsøker å svare på er: Hvilke erfaringer har ledere med relasjonsledelse for å bidra til at den ansatte opplever trivsel og mestring i arbeidshverdagen? Gjennom kvalitative semistrukturerte intervjuer av seks ledere i tre ulike private organisasjoner, er målet i et fenomenologisk perspektiv, å skaffe mer inngående kunnskaper om hvilke erfaringer informantene mener er spesielt viktig for å bidra til å motivere den ansatte til å trives og mestre arbeidet. Det var åtte ulike kategorier som skilte seg ut gjennom analysen, som ifølge informantene er sentrale for å lykkes med relasjonsledelse i praksis. Det som var mest overraskende i denne studien var de uavhengige og sammenfallende funnene knyttet til relasjonskompetanse og relasjonsledelse som kom frem fra samtlige informanter. Funn knyttet til ledelse er drøftet som helsefaktor de senere år, der funn viser at helsefremmende faktorer som fleksibilitet og forutsetninger er sentralt for at den ansatte skal lykkes i yrkesutøvelsen. En kan ikke konkludere med at relasjonsledelse er helsefrembringende eller bærekraftig, men oppgaven og funnene kan gi leseren noen tanker og refleksjoner rundt dette.
dc.description.abstractSummary The topic in this thesis, "Relationship management, interpersonal influence", is, from a societal perspective, a relevant topic for sustainable development in the times we now live in. This is claimed by Jan Spurkeland, who is best known in Norway for the concept of relationship management. Dialogue is highlighted as a central tool for looking after employees' health and motivation, and for creating good results in the organisation. Good relationships are considered within sociocultural theory to be a prerequisite for creating a well-functioning psychosocial environment, and relationship management has a lot in common with the sociocultural perspective. The purpose of this project is to find out more about the interpersonal influence, and what experiences managers have with relationship management. The problem I am trying to answer is: What experiences do managers have with relational management to contribute to the employee experiencing well-being and mastery in everyday work? Through qualitative semi-structured interviews of six managers in three different private organisations, the aim in a phenomenological perspective is to obtain more in-depth knowledge about which experiences the informants believe are particularly important to contribute to motivating the employee to enjoy and master the work. There were eight different categories that stood out through the analysis, which according to the informants are central to being successful with relationship management in practice. What was most surprising in this study were the independent and coincident findings related to relationship competence and relationship management that emerged from all informants. Findings related to management have been discussed as a health factor in recent years, where findings show that health-promoting factors such as flexibility and prerequisites are central to the employee's success in their professional practice. One cannot conclude that relationship management is health-promoting or sustainable, but the task and the findings can give the reader some thoughts and reflections about this.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleRelasjonsledelse, den mellommenneskelige påvirkningen.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1379]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record