Show simple item record

dc.contributor.advisorOsjord, Øyvind
dc.contributor.authorHassan, Isak
dc.contributor.authorHusebø, Mathias Vatland
dc.date.accessioned2023-12-01T16:51:17Z
dc.date.available2023-12-01T16:51:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:145995936:64708677
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3105654
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å kartlegge bruken av derivater på Oslo Børs. Derivater er en integrert del av moderne finansiell risikostyring. Disse finansielle instrumentene tilbyr ikke bare muligheten for risikoreduksjon for individuelle aktører, men har også potensialet til å spre risikoen i finansmarkedene. Oppgaven inneholder en grundig litteraturgjennomgang, beskrivelse av den valgte metoden, og en redegjørelse på prosessen frem til det endelige utvalget. Datagrunnlaget omfatter ikke-finansielle selskaper som er notert på hovedlisten ved Oslo Børs i 2019 og 2021. Selskapene er kategorisert som enten brukere eller ikke-brukere av derivater, avhengig av om de har brukt derivater minst en gang gjennom regnskapsåret eller ikke. Det har samlet inn data om hvilke typer instrumenter selskapene bruker, samt kartlagt formålet med deres derivatbruk, enten det er sikring mot prisrisiko, renterisiko eller valutarisiko. Avslutningsvis vil det bli foretatt en sammenligning mellom funnene og lignende studier for å få et bredere bilde av hvordan bruken av derivater på Oslo Børs sammenligner seg med andre markeder. Sammenligningen av dataene har ledet oss til konklusjonen at bruken av derivater blant selskapene på Oslo Børs er på linje med det globale gjennomsnittet. Det eneste funnet som skiller seg ut, er den relativt høye andelen selskaper på Oslo Børs som benytter derivater for å sikre seg mot svingninger i råvarepriser. I studiens siste del vit det blant annet bli diskutert mulige årsaker til den høye andelen råvaresikring. Vi mener at denne forskningen kan bidra til forståelsen av risikostyring ved bruk av derivater, samt vise omfanget av derivatbruk i Norge.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to survey the use of derivatives on the Oslo Stock Exchange. Derivatives are an integral part of modern financial risk management. These financial instruments do not only offer the possibility of risk reduction for individual actors, but also have the potential to spread the risk in the financial markets. The study encompasses a thorough literature review, description of the chosen method, and an explanation of the process up to the final selection. The database does not include financial companies listed on the main list at Oslo Stock Exchange in 2019 and 2021. The companies are categorized as either users or non-users of derivatives, depending on whether they have used derivatives at least once throughout the financial year or not. We have collected data on which types of instruments the companies use, as well as identifying the purpose of their derivative use, whether that is hedging against price risk, interest rate risk or currency risk. Finally, a comparison between the findings and those of similar studies to gain a broader picture of how the use of derivatives on Oslo Stock Exchange compares with other markets. The comparison of the data has led us to the conclusion that the use of derivatives among the companies on the Oslo Stock Exchange is in line with the global average. The only distinguishing factor found that stands out, is the relatively high proportion of companies on the Oslo Stock Exchange that use derivatives to hedge against fluctuations in raw material prices. In the concluding section of the study, we discuss, among other aspects, potential reasons for the high proportion of commodity hedging. We posit that this research can contribute to the understanding of risk management when using derivatives, as well as show the extent of derivative use in Norway.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleDerivatbruk blant norske børsnoterte selskaper: En sammenligning med global praksis
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record