Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinberg, Egil
dc.contributor.authorGuttormsen, Sarah Oline
dc.contributor.authorTvedt, Vilde Margrethe
dc.contributor.authorDale, Elias Rashidizadeh
dc.date.accessioned2024-02-17T16:52:26Z
dc.date.available2024-02-17T16:52:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:145995936:70107782
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118302
dc.description.abstractFormålet med bacheloroppgaven er å svare på problemstillingen: “Hva er verdien av Grieg Seafood ASA våren 2023?” Vi starter oppgaven med en utredning av Grieg Seafood ASA og bransjen selskapet opererer i. Videre tar vi for oss viktige faktorer og verdsettelsesmetoder som vi skal bruke senere i oppgaven. For å få en helhetlig forståelse av selskapets nåværende situasjon, muligheter og risiko gjør vi en strategisk analyse. Her kartlegger vi de eksterne makroomgivelsene til selskapet ved bruk av en PESTEL-analyse og Porters Five Forces. Videre ser vi på de interne faktorene gjennom en VRIO analyse, før vi avslutningsvis oppsummerer funnene våre fra både de eksterne og interne analysene i en SWOT analyse. Deretter gjør vi en regnskapsanalyse hvor vi tar for oss nøkkeltall og historisk utvikling av selskapet. Vi bruker funn fra både regnskapsanalysen og den strategiske analysen til å estimere fremtidige prognoser av selskapet. Videre finner vi avkastningskravet som brukes til å neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene. Vi tester så sensitiviteten ulike variabler har for aksjeverdien, før vi gjennomfører en fundamental- og relativ verdsettelse for å regne ut aksjeverdien til selskapet. Den fundamentale verdsettelsen gir en aksjeverdi på 86 kr, mens den relative verdsettelsen gir en aksjeverdi på 151 kr og 138 kr. På bakgrunn av analytiker rapportene vektlegger vi den fundamentale verdsettelsen mest. Per 08. mai 2023 er aksjekursen på 85,25 kr. Basert på vårt estimat på 86 kr, er aksjen underpriset og vår anbefaling er kjøp av Grieg Seafood ASA aksjen.
dc.description.abstractThe purpose of the bachelor's thesis is to answer the question: "What is the value of Grieg Seafood ASA in spring 2023?" We start the assignment with an analysis of Grieg Seafood ASA and the industry the company operates in. Furthermore, we consider important factors and valuation methods that we will use later in the assignment. In order to gain a comprehensive understanding of the company's current situation, opportunities and risks, we carry out a strategic analysis. Here we map the external macro environment of the company using a PESTEL analysis and Porter's Five Forces. Furthermore, we look at the internal factors through a VRIO analysis, before finally summarizing our findings from both the external and internal analyzes in a SWOT analysis. We then carry out an accounting analysis where we consider key figures and historical development of the company. We use findings from both the accounting analysis and the strategic analysis to estimate future forecasts of the company. Furthermore, we find the required rate of return which is used to discount the future cash flows. We then test the sensitivity of various variables to the share value, before carrying out a fundamental and relative valuation to calculate the company's share value. The fundamental valuation gives a share value of NOK 86, while the relative valuation gives a share value of NOK 151 and NOK 138. Based on the analyst reports, we emphasize the fundamental valuation the most. As of 8 May 2023, the share price is NOK 85.25. Based on our estimate of NOK 86, the share is underpriced and our recommendation is to buy the Grieg Seafood ASA share.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafood ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record