Show simple item record

dc.contributor.advisorAasgaard, Helen Valerius
dc.contributor.authorSalhus, Tyra Christine
dc.contributor.authorAnholt, Joanne
dc.date.accessioned2024-02-19T16:51:22Z
dc.date.available2024-02-19T16:51:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:145995936:70207554
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118531
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven setter søkelys på Generasjon Z sine krav og forventninger til fremtidens HR-funksjon og arbeidsplass. Generasjon Z er en demografisk gruppe som har vokst opp i en verden preget av betydelig teknologisk utvikling og kulturelle endringer. Med uhindret tilgang til informasjon og en rekke sosiale medieplattformer har de formet sin egen identitet og kultur, som skiller seg fra sine forgjengere. I dagens samfunn er Gen Z en gruppe som påvirker forbrukeratferd, arbeidsstyrken, politikk og kultur. På bakgrunn av dette formulerte vi en problemstilling som søker å undersøke hvordan forventningene og kravene til Generasjon Z vil påvirke HR-funksjonen fremover. For å besvare problemstillingen har vi valgt å bruke en kvalitativ forskningsmetode, og gjennomført intervjuer med seks HR-medarbeidere fra ulike virksomheter. Gjennom The Deloitte Globale 2022 Millennial and Gen Z Survey, og annen relevant litteratur har vi fått et godt innblikk i preferanser til Gen Z, hvilke bekymringer som lar seg gjelde, og hvilke krav og forventninger de har til sine fremtidige arbeidsgivere. Den globaliserte og teknologiserte Gen Z har en sterk forventning til hvordan deres fremtidige arbeidsgiver skal opptre og møte dem. I løpet av vår undersøkelse har vi kartlagt hvordan virksomhetene tilpasser seg arbeidstakernes økende behov med hensyn til levekostnad, finansiell angst, arbeidsvaner, bærekraft og psykisk helse. For å gi et adekvat svar på oppgaven har vi innsamlet empiri, teoretiske perspektiver og rammeverk for å få en større innsikt og forståelse av Gen Z sine forventninger og krav til HR- funksjonen, og deres påvirkning. Oppgaven bruker en kombinasjon av eksplorativ, induktiv og deduktiv forskningsdesign. Våre funn fra intervjuene med HR-medarbeiderne viser at bedriftene har iverksatt tiltak for å møte de økende kravene og behovene fra et bredt spekter av ansatte og samfunnet generelt. Disse tiltakene adresserer de sentrale aspektene, økonomisk stress, psykisk helse, fleksibilitet, jobbstabilitet og bærekraft. Oppgavens funn kan gi norske organisasjoner økt innsikt og forståelse av Gen Z som nå trer inn i arbeidsmarkedet. Dette kan hjelpe med å tiltrekke og beholde arbeidstakere ved å imøtekomme deres krav og forventninger. Med en aldrende arbeidsstyrke der flere går ut med pensjon enn det finnes unge yrkesaktive, vil det være viktig å forstå hvordan Gen Z fungerer for å møte arbeidsmarkedets behov i fremtiden.
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on Generation Z ́s demands and expectations to the future HR function and workplace. Generation Z is a demographic group that has grown up in a world characterized by significant technological advancements and cultural changes. With unrestricted access to information and variety of social media platforms, they have shaped their own identity and culture that sets them apart from their predecessors. In today’s society, Gen Z is a group that influences consumer behavior, the workforce, politics and culture. Based on this we formulated a research question that seeks to examine how the expectations and demands of Generation Z will impact the HR function in the future. To answer this research question, we chose to employ a qualitative research method and conducted interview with six HR professionals from different organizations. Through The Deloitte Global 2022 Millennial and Gen Z survey, and other relevant literature, we have gained valuable insights into the preferences of Gen Z, the concerns that affect them, the demands, and expectations they have for their future employers. The globalized and technologically advanced Gen Z has high expectations for how their future employers should act and engage with them. Throughout our research, we have examined how businesses are adapting to the increasing needs of employees concerning the cost of living, work habits, sustainability, and mental health. To provide an appropriate response to the assignment, we have gathers empirical data, theoretical perspectives, and frameworks to gain deeper insights and understanding of Gen Z ́s expectations, demands, and their impact on the HR function. The assignment utilizes a combination of exploratory, inductive, and deductive research design. Our findings from the interviews with HR professionals indicate companies have implemented measures to meet the growing demands and needs of a wide range of employees and society at large. These measures address key aspect such as financial stress, mental health, flexibility, job stability, and sustainability. The findings of the study can provide organizations with increased insight and understanding of Gen Z as they enter the job marked. This can help attract and retain employees by meeting their demands and expectations. With an aging workforce where more people are retiring than there are young professional entering the workforce, it is important to understand how Gen Z operates in order to meet the future needs of the job market.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleGenerasjon Z, nykommerne i arbeidsmarkedet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record