Now showing items 7513-7532 of 8655

  • T-junctions in a hydronic system 

   Bjørkli, Alexandra (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The OpenFoam software with the Computational Fluid Dynamics (CFD) theory is used in this thesis. In this paper the importance of grid resolution and layers are shown. Four different grid resolutions with about 30& reduction ...
  • Table Search, Generation and Completion 

   Zhang, Shuo (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019-10)
   Tables are one of those “universal tools” that are practical and useful in many application scenarios. Tables can be used to collect and organize information from multiple sources and then turn that information into knowledge ...
  • Table2Vec: Neural Word and Entity Embeddings for Table Population and Retrieval 

   Deng, Li (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Tables contain a significant amount of valuable knowledge in a structured form. In recent years, a growing body of studies related to tables has been conducted in different application domains. To the best of our knowledge, ...
  • Tabularized Search Results 

   Le Gall, Johan (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   This thesis focuses on the problem of generating search engine results as a table. These are tables describing a list of entities in terms of their features. The goal of making these tables is to make it easier and faster ...
  • Tacrine hybrids as multi-target-directed ligands against Alzheimer’s disease 

   Lende, Kristin (Masteroppgave/UIS-TN-IKBM/2020;, Master thesis, 2020-07)
   World health organization estimates that nearly 9.9 million people develop dementia each year. Alzheimer disease (AD) is the most common form of dementia, and contributes to 60-70% of the cases. In addition to affecting ...
  • Take three spoonfuls of the juice of hkmklkk: an edition of fifteenth-century medical texts in Sloane 3160. 

   van den Haak, Jet (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-05-11)
   This thesis is an edition of medical texts in London, British Library Sloane 3160, f. 151r-v and ff. 166r-170v, copied by a single scribe here referred to as Scribe M. The manuscript has been dated to the second half of ...
  • Talemålsendringer i Stavanger i dag – En sosiolingvistisk undersøkelse av yngre talere av stavangersk 

   Johannessen, June Thea (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er en sosiolingvistisk studie av ungdommers talemål i Stavanger. Arbeidet baserer seg i stor grad på hovedfagsoppgavene til Finn Gabrielsen (1983) og Kristine Nymark Aasen (2011) om talemålsendringer ...
  • Talentidentifisering i fotball – en systematisk oversikt 

   Skjerping, Ruben Birkeland (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-10)
   Fotball er en idrett med komplekse og omfattende krav. Klubber og forbund har en interesse av å identifisere de mest lovende utøverne i ung alder for å kunne tilby optimale utviklingsmuligheter. Hensikten med denne studien ...
  • Tales from Wonderland 

   Normann, Ben David (Doctoral thesis, 2020-06)
   Knowing that the Universe is quite isotropic, one may, as already discussed in Chapter 1, wonder how likely such a Universe is. We take the following research question. Question 1. Is the asymptotic future of a cosmology ...
  • Talking about quality: how ‘quality’ is conceptualized in nursing homes and homecare 

   Aase, Ingunn; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Ullebust, Berit; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Hurup-Thomsen, Line; Schibevaag, Lene; van de Bovenkamp, Hester; Wiig, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2021-01)
   Background The delivery of high-quality service in nursing homes and homecare requires collaboration and shared understanding among managers, employees, users and policy makers from across the healthcare system. However, ...
  • ”Tan jeg væe me å lete?” En studie om lekemestring hos barn med språkvansker 

   Eek, Ingrid Tjøstheim (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2009, Master thesis, 2009)
   Formålet med studien var å se nærmere på hvordan førskolebarn med språkvansker mestret lek, og hvilke konsekvenser dårlig lekemestring kan føre til hos disse barna. Studien ble gjennomført via observasjon av barns lek, ved ...
  • Tankevirus. En kvalitativ studie om ungdommers erfaringer med et kognitivt mestringskurs. 

   Tøresby, Laila (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05-31)
   Tankevirus. En kvalitativ studie om ungdommers erfaringer med et kognitivt mestringskurs Bakgrunn: Psykiske helseplager blant ungdom er en økende utfordring ifølge tidligere forskning og rapporter. Fagfornyelsen av ...
  • Tar kraftselskapene klimaendringene på alvor? Beslutningstaking eller beslutningsvegring i startfasen av en potensiell krise? 

   Leonhardsen, Mette (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010-06)
   Samfunnet er svært avhengig av en velfungerende kraftforsyning. Leveringssikkerheten av strøm er god i dag, men hva kan vi vente fremover i forhold til fremtidens klima? I denne oppgaven har vi sett på om kraftselskapene ...
  • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

   Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
  • Targeted mutagenesis of peroxisomal protein phosphatases using CRISPR-Cas9 approach 

   Sletthaug, Yvonne (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2017;, Master thesis, 2017-06)
   The newest development in the techniques of gene editing is the clustered regularly interspaced short palindromic repeat - associated protein9 (CRISPR-Cas9). This is a complex consisting of single-guide RNA (sgRNA) and a ...
  • Taushetsplikt mellom nødetatene - en studie i nødetatenes regelverk og praksis for utveksling av tidskritisk sensitiv informasjon 

   Østgård, Laila Lien Listerud (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10)
   Nødetatene har gjennomgått betydelige endringer i de senere årene. Disse endringene har medført at politi-, brann og helsevesen i større grad enn tidligere må utfylle hverandre. Konsekvensen av blant annet sentralisering ...
  • Taximarkedet i Norge 

   Eidsheim, Trym Fuglestad (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015)
   Taximarkedet i Norge preges av for lite konkurranse og for lite innovasjon. Noe av dette skyldes begrensningene som er lagt på markedet, i form av reguleringer. Spesielt behovsprøvingen er til hinder for konkurranse. I ...
  • Teacher cognition and the teaching of EFL reading at the Norwegian intermediate level 

   Gilje, Trine Mathiesen (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2011;, Master thesis, 2011)
   The development of reading skills in English as a Foreign Language classrooms at the elementary level, the way in which teachers of English implement the LK06 learning objectives in reading, and the influence of ...
  • Teacher emotional support in relation to social competence in preschool classrooms 

   Pakarinen, Eija; Lerkkanen, Marja-Kristiina; von Suchodoletz, Antje (Peer reviewed; Journal article, 2020-07)
   The present study aimed to investigate the associations between teachers’ observed emotional support and social competence among Finnish pre-schoolers (6-year-olds). The quality of emotional support was observed using the ...
  • Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices 

   Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne (Peer reviewed; Journal article, 2020-07)
   The article focuses on rehearsals as part of a practice-based approach to professional development. Fourteen Norwegian elementary in-service teachers (ISTs) collaborate in learning cycles of enactment and investigation, ...