Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrini, Irene
dc.date.accessioned2010-01-05T10:32:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184101
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen
dc.description.abstractHensikten med studiet har vært å få økt forståelse og kunnskap om hvordan unge voksne med moderat til alvorlig psykisk lidelse opplevde å mestre arbeid. Fokuset var særlig rettet mot sammenhengen mellom deltakelse i prosjekt JobbResept og opplevelse av mestring knyttet til motivasjon og empowerment. Prosjekt er tilknyttet Avdeling Unge Voksne (AUV) ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i samarbeid med Norsk Arbeids og Velferdsetat (NAV). IPS- metoden anvendes i oppfølging av deltakerne på arbeidsplassen tilknyttet JobbResept Inspirert av fenomenologien ønsket jeg å sette ord på informantenes opplevelse og formidle dette så lojalt som mulig. Data ble innhentet ved det kvalitative dybdeintervjuet med fem unge voksne med moderat til alvorlig psykisk lidelse, både kvinner og menn var inkludert. JobbResept og målgruppen beskrives i eget kapittel. Teorier om mestring og empowerment er valgt som teoretisk rammeverk, som hjelp til å forstå og beskrive hvordan informantene opplevde mestring i arbeidssammenheng. Kombinasjon av arbeid og behandling ser ut til å ha vært en motivasjonsfaktor, samt at terskelen for å prøve seg i arbeid var lav. Informantene formidlet at når de fikk brukt egne interesser og å føle seg til nytte, bidro dette til økt selvforståelse og bedre mestring i arbeidssammenheng. Dette hadde også positiv innvirkning på privatlivet for noen. Den psykiske lidelsen var nødvendigvis ikke hemmende hvis informanten opplevde seg sett, hørt og ivaretatt. Flere følte seg annerledes og når andre tvilte på deres mulighet til å mestre, opplevde de seg tappet for energi. Dette kunne resultere i at de følte seg stigmatisert, noe som var forbundet med skam. Informantene opplevde i forskjellig grad at de utviklet seg, å tro på egne evner var betydningsfullt for å få til økt empowerment. Informantene fant at det nyttet å prøve seg, noen beviste for seg selv at det var mulig å mestre noe som i utgangspunktet var negativt. Presentasjonen av dette studiet avsluttes med noen refleksjoner blant annet om mulige implikasjoner for praksisfeltet.en
dc.format.extent758877 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2009en
dc.subjecthelse- og sosialfagen
dc.subjectarbeiden
dc.subjectarbeid med bistanden
dc.subjectmestringen
dc.subjectmotivasjonen
dc.subjectempowermenten
dc.subjectunge voksneen
dc.subjectpsykisk lidelseen
dc.subjectpsykoseen
dc.subjectrehabiliteringen
dc.subjectselvtilliten
dc.subjectpsykisk helseen
dc.titleArbeidsrettet rehabilitering for unge voksne med psykiske lidelser: om betydningen av empowerment og motivasjon i opplevelsen av å mestreen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel