Show simple item record

dc.contributor.authorRisanger, Vanja
dc.date.accessioned2009-01-15T08:49:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184406
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractHensikten med oppgaven var å finne svar på spørsmålet om organisering av Praksiskonsulentordningen (PKO) har betydning for arbeid for samhandling med helseforetakene. Sentrale faktorer som kan belyse problemstillingen er diskutert i oppgaven. Mer spesifikt har jeg undersøkt om antall praksiskonsulenter, størrelse på stillingsbrøk og sammensetning av ulike yrkesgrupper har betydning for det arbeid for samhandling man utfører. Dette er gjort på bakgrunn av PKO’s og HF’s syn på problematikken sett i lys av relevant teori og tidligere undersøkelser på området. Utgangspunktet var å evaluere tre ulike ordninger gjennom en beslutningsorientert tilnærming, i den hensikt å skaffe til veie informasjon for umiddelbar bruk. De ordningene som er valgt ut i et strategisk utvalg er ordningene ved Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger HF, St. Olavs Hospital HF samt Sørlandet sykehus HF. Målet var å bidra til kunnskap om PKO som kan være med å utvikle ordningen videre, slik at kvaliteten på samhandlingen mellom 1.- og 2. linjetjenesten kan bedres. Min hovedantagelse var at organisering av PKO har betydning for den samhandling som foregår mellom PKO og helseforetaket. Denne samhandlingen kan forventes å ha betydning for samhandling mellom de to linjene i norsk helsevesen i neste omgang, og til slutt føre til at pasienten opplever sømløse pasientforløp, som er et av hovedmålsetningene til PKO. Antagelsen er til en viss grad bekreftet. Det er imidlertid delte meninger om hvilke organiseringsfaktorer som er viktig å vektlegge i de ulike ordninger, da forskjellige løsninger dekker ulike behov. Små stillinger vil kunne føre til at man kan ansette mange konsulenter og på den måten oppnå ha fleksibilitet og god representasjon av fastlegene i ordningen. Større stillingsstørrelser vil kunne føre til at man kan arbeide mer overordnet i prosjekter og i dybden samt øke synlighet i avdelingene. Flere yrkesgrupper i ordningen vil kunne føre til at man sikrer samhandling fra ulike typer helsepersonell og en dermed bredere del av 1. linjetjenesten. Undersøkelsen viser at et overveiende flertall av respondenter mener PKO er hensiktsmessig eller meget hensiktsmessig organisert når det kommer til ovennevnte stillingstørrelse, antall og yrkesgrupper på tross av at ordningene varierer i forhold til disse faktorer. Hos nær alle respondentene er likevel den generelle tilfredshet med ordningen god, og på flere områder er mange enig i at ordningen har bidratt til positive endringer i samhandling.en
dc.format.extent585826 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008en
dc.subjectsamhandlingen
dc.subjectpraksiskonsulentordningenen
dc.subjectendringsledelse
dc.titleMind the gap! : evaluering av Praksiskonsulentordningen, en sammenlignende studie ved 3 helseforetak, med fokus på ulikheter i organisering sett i relasjon til samhandling.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record