Show simple item record

dc.contributor.authorMørk, Gry
dc.date.accessioned2009-09-30T12:43:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184410
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractIntensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv vektlegger arbeidsplassen som arena for å nå målet om å redusere sykefravær, tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke pensjonsalderen. Inkluderende Arbeidsliv (IA) virksomheter har på ulik måte implementert og opprettholdt fokus på IA-arbeidet. Noen av virksomhetene har oppnådd gode resultater og har klart å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Det finnes per i dag bare begrenset forskningsdokumentasjon på hvilke faktorer det er i IA-virksomheters praksis som styrker IA-arbeid og nærvær på arbeidsplassen. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt på IRIS (International Research Institute of Stavanger), som har betegnelsen ”Dalaneprosjektet,” med en tidsramme fra 2008 - 2011. Studien tilhører nærmere bestemt delprosjekt 2, ” Inkluderende arbeidsliv i praksis”. Målet med denne studien er delt i to faser. I første fase er målet å utforske hvilke faktorer i IA-virksomheter sin struktur, kultur, prosesser og tiltak som påvirker sykefraværet, samt styrker muligheten for nærvær på arbeidsplassen. Etter funnene i første fase, ble det satt opp mål for andre fase, jamfør grounded theory. Målet i andre fase er å utforske hvilke faktorer hos ledelsen i IA-virksomheter som bidrar til et inkluderende arbeidsliv, og ut i fra dette utvikle en empirisk grunnet teori. Metode: Studien er designet som en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervju (n=11) som datainnsamlingsmetode. Rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter (n=20), samt IA-kontakter (n=14) og tillitsvalgte (n=12) fra IA-virksomheter ble intervjuet for å finne faktorer som er av betydning for å bedre IA-arbeidet. Grounded theory ble brukt ved både datainnsamlingen og i analysefasen. Resultater: I første fase av studien ble det totale materialet med 2530 meningsenheter kondensert og kategorisert. Om lag en fjerde del av dette, 645 kondenserte meningsenheter, omhandlet ledelse sett i sammenheng med IA. Av dette materialet vokste 6 kategorier fram. En av disse, IA-forankring i ledelsen, viste seg å ha en sentral rolle i datamaterialet og ble en kjernekategori. Fem underkategorier er i relasjon til kjernekategorien, IA-forankring i ledelsen. Underkategoriene er: ”Leders IA-engasjement, holdninger og verdier”, ”leders IA-ansvar og roller”, ”leders kunnskap og kompetanse om IA”, ”IA-samarbeid, involvering og dialog” og ”redusert sykefravær og økt inkludering”.Konklusjon: Forankringsmodellen er en empirisk grunnet modell som viser at IA-forankring i ledelsen vil øke muligheten for å lykkes i IA-arbeidet for studiens omtalte virksomheter. Det er behov for mer kunnskap om hvordan virksomheter kan oppnå en sterke IA-forankring i ledelsen. Funnene i studien viser at fokus på tillit mellom ledelse og ansatte, samt et bevisst valg av endringsstrategier kan være avgjørende Masteroppgaven består av to deler. I sammenfatningen presenteres et større spekter av forskning på området og studien knyttes opp mot en teoretisk referanseramme. Beskrivelsen av metoden og diskusjonen er mer utdypende i sammenfatningen, mens resultatene er kortfattet presentert med henvisning til artikkelen. Artikkelen er skrevet med mål om publisering i tidsskriftet WORK, A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. Etter at artikkelen er oversatt til engelsk, og samsvarer alle krav i forfatterveiledningen (vedlegg 7), vil den bli sendt inn med vedlagt oversendelsesbrev til redaktør (vedlegg 6).en
dc.format.extent1566119 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectsykefraværen
dc.subjectledelseen
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectGrounded Theoryen
dc.subjectinkluderende arbeidsliven
dc.titleInkluderende arbeidsliv,et spørsmål om ledelse?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record