Show simple item record

dc.contributor.authorLaugaland, Kristin Alstveit
dc.date.accessioned2009-10-05T13:46:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184424
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractDet er i dag et okende fokus pa pasientsikkerhet. Bade i helsevesenet og samfunnet for evrig, Dagens sikkerhetstenkning bygger pa en helhetlig tilneerming, En er opptatt av a finne de bakenforliggende arsakene til at det skjer uonskede hendelser, hvor menneskelig svikt ofte er en konsekvens av de ramrnebetingelsene man jobber under (Reason, 1997). Denne masteroppgaven studerer sykehuslegers arbeidstid og praktiseringen av disse. Sporsmalet som sakes besvart er hvorvidt rammebetingelser og dagens arbeidstidsbestemmelser paviker sikkerheten for pasientene. Av hensyn til sykehusdriften er leger som en av fa yrkesgrupper i Norge unntatt deler av arbeidsmiljoloven, gjennom de sakalte vemebestemrnelsene. Vemebestemmelsene innebeerer at legene kan jobbe 19 timer i strekk, og 60 timer i uken med loven i ryggen (Kvavik, 2007). Andre yrkesgrupper som piloter og langtransportsjeforer har strengere restriksjoner knyttet til arbeidstid med henvisning til sikkerhetsmessige forhold. Masteroppgaven inngar i et storrc forskningsprosjekt initiert av Helsetilsynet. Formalet med prosjektet og oppgaven har veert a utvikle et kunnskapsgrunnlag for risikovurdering knyttet til forholdet mellom legers arbeidstid og konsekvenser for sikker pasientbehandling. Studien er eksplorerende. Den bygger pa gjennomgang av intemasjonal forskningslitteratur, som studerer forholdet mellom arbeidstid og risiko. Det henvises til studier fra helsesektoren i den grad de foreligger. Kartlegging fra andre samfunnssektorer inngar ogsa i litteratursoket. En casestudie er gjennomfort ved Kirurgisk seksjon ved Stavanger Universitetssykehus for a fa et "temperaturmal" knyttet til norske forhold. Casestudien har en kvalitativ tilneerming og bestar av 16 dybdeintervjuer med tumusleger, assistentleger og overleger ved seksjonen. Casestudien avdekker at praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene ikke alltid korresponderer med de feringer som er lagt i lov- og avtaleverket. Utfordringer knyttet til bemanning og sykefraveer vektlegges som iirsakene til at bestemmelsene i stor grad ikke overholdes. Med stette fra forskningslitteraturen kan brudd pa vemebestemrnelsene utgjore en risiko for pasientene. Lange vakter med stor arbeidsbelastning kan pavirke legenes iirvakenhet, arbeidsutforelse og dommekraft. De star da i fare for a gjore feil som kan resulterer i uenskede hendelser. Spesieit utsatt er ferieavviklingen, der det fremkommer at vemebestemrnelsene ofte overskrides.en
dc.format.extent3328807 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectpasientsikkerheten
dc.subjectrisikoen
dc.subjectlegers arbeidstiden
dc.subjectuønskede hendelseren
dc.titleLegers arbeidstid og pasientsikkerheten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record