Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Hildegunn
dc.date.accessioned2009-10-15T07:44:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184442
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å utforske hvilke erfaringer ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud i en sykehusavdeling har gjort seg i forhold til deres innførte fleksible arbeidstidsordning (her omtalt som Fleksiturnus), hvordan den er organisert og praktisert, hva som kjennetegner praksisen, hvilken påvirkning den har på den enkelte turnusmedarbeider, arbeidsfellesskapet og driften av tjenesten. Målet med studien har vært å gi en mest mulig helhetlig beskrivelse av hvilke prosesser og særtrekk som kjennetegner den fleksible arbeidstidsordningen. Hensikten har vært å bidra til en dypere innsikt i og forståelse for fenomenet i den konteksten det opererer i. Metode: Studien er kvalitativ og har en eksplorerende form. Den anvender casestudie som en metodisk tilnærming for å få fram subjektive oppfatninger av og forståelse for fenomenet fleksible arbeidstidsordninger hos ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere i en konkret sykehusavdeling. Det ble benyttet åpne intervjuer både i form av individuelle- og fokusgruppeintervju. Datamaterialet består av erfaringene til 9 informanter som samlet hadde en bred kunnskap og erfaring med Fleksiturnusens opphav, utvikling, implementering og institusjonalisering i studieenheten. Hovedfunn: Studien viser at Fleksiturnuspraksisen er en dynamisk og gjentakende prosess som drives av kollektiv samhandling og feedback–sløyfer, der målsetningen er å gi turnusmedarbeiderne innflytelse på sin arbeidstid samtidig som en utarbeider turnusplaner tilpasset de lokale forholdene i sengeenheten. Hovedaktørene i prosessen er turnusmedarbeiderne og enhetslederen, mens de tillitsvalgte og verneombudet har en mer støttende, overvåkende og kontrollerende rolle. Studien viser at det er en sammenheng mellom de ytre rammene som regulerer sengenhetens tjenesteproduksjon, tilstanden til ”råvarene” som bearbeides i turnusutarbeidelsesprosessen, den interne strukturen som angir handlingsrommet for prosessen, hva som faktisk skjer når de involverte utfører oppgavene samt den formen turnusplanen får i etterkant - og de konsekvensene prosessen og resultatet har på den enkelte turnusmedarbeider, driften og arbeidsfellesskapet. Faglige bidrag: I en tid med høyt fokus på kostnadseffektiv drift er det naturlig at arbeidsgiver ønsker å prøve ut alternative arbeidstidsordninger som både gjøre det mer attraktivt å jobbe i helsetjenesten og gir en bedre utnyttelse av arbeidskraften uten å øke kostnadene tilsvarende. Fleksiturnus synes å være en ordning som oppfattes som et gode for de ansatte samtidig som den i følge arbeidsgiver gir mulighet til mer kostnadseffektiv drift enn tradisjonelle turnusordninger. Det kan imidlertid synes som om Fleksiturnusen alene ikke reduserer bruken av deltid blant turnusmedarbeiderne i studieenheten, men at den gir dem mulighet til midlertidig stillingsøkning fra turnusperiode til turnusperiode.en
dc.format.extent2543299 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectfleksiturnusen
dc.subjectarbeidstiden
dc.subjectturnusarbeiden
dc.subjectfleksibiliteten
dc.subjectsykehusen
dc.subjectdynamikken
dc.subjectprosessen
dc.subjectmedarbeiderinvolveringen
dc.subjectsamhandlingen
dc.subjectsamspillen
dc.titleFleksiturnus: erfaringer med medarbeiderinvolvering i utarbeidelse av turnusplaner i en sykehusavdelingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [689]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record