Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerga, Silje Løland
dc.contributor.authorThorsen, May Iren
dc.date.accessioned2012-09-20T08:10:52Z
dc.date.available2012-09-20T08:10:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184724
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractOrganisasjoner preges i dag av stadig flere oppkjøp. Likevel viser undersøkelser at de fleste oppkjøp er mislykket i forhold til sine ambisjoner og mål. I denne studien var vi opptatt av å kartlegge hvorvidt bestemte faktorer kan virke avgjørende for om et oppkjøp blir vellykket. Det ble i den forbindelse gjort en kvalitativ studie i form av et case, som et forsøk på å finne suksesskriteriene. Caset var et bedriftsoppkjøp fortatt av virksomheten National Oilwell Varco Norway AS, som har erfaring med flere bedriftssammenslåinger. Data ble hentet inn fra tolv dybdeintervju, og informantene var personer som kjente til oppkjøpsprosesser i selskapet. I tillegg fikk vi tilgang på noen dokumenter fra bedriften selv. Før innhentingen av data, ble det samlet inn litteratur i tilknytning til vårt emne. Vårt teoretiske rammeverk består hovedsakelig av teori om bedriftssammenslåinger, spesielt oppkjøp. I tillegg er litteratur om strategi og synergi en sentral del av oppgaven. I arbeidet med oppgaven, har vi valgt å bruke en hypotese om hva vi anslår er kritiske suksessfaktorer i oppkjøp. Et vellykket oppkjøp antar vi her at inneholder en god strategisk planleggings- og startfase, en gjennomtenkt integrasjonsfase og tilstrekkelig ledelse av begge fasene. Disse tror vi må være tilstede for å skape grunnlag for synergier. Resultatene gir en sterk indikasjon på at noen bestemte kriterier er sentrale for hvorvidt et oppkjøp blir vellykket. Drøftingen viste at begge fasene i oppkjøp og ledelse av disse fasene var avgjørende, slik som antatt i hypotesen, men at den første fasen om strategisk planleggings- og startfase var av størst betydning. Analysen vår viste også at integrasjonsfasen i NOVNs oppkjøp var av mindre betydning enn litteraturen på feltet skulle tilsi. Basert på resultatene våre kan vi likevel ikke si noe mer om hvorvidt dette er gjeldende i andre case enn det som var utgangspunktet for vår studie. Våre viktigste funn er dermed: * Hypotesen stemmer, men betydningen av de ulike elementene varierer. * Den strategiske planleggings- og startfasen er av størst betydning i for NOVNs oppkjøpssuksess. * Integrasjonsfasen er av mindre betydning i NOVNs oppkjøp enn hva teorigjennomgangen anslår. * Analysen indikerer at selskapets potensial for enda større synergieffekter kan foreligge, og at de ved et større fokus på å få inn mer ledelsesressurser i integrasjonsfasen og tydeligere kommunikasjon rundt strategi, bedriftens fremtid og forventninger til ansatte, muligens kunne forsterket synergiene enda mer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectbedriftssammenslåingno_NO
dc.subjectoppkjøpno_NO
dc.subjectsuksessfaktorno_NO
dc.subjectsynergino_NO
dc.subjectintegrasjonno_NO
dc.subjectstrategino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleSuksessfaktorer ved oppkjøp - En casestudie av oppkjøp i National Oilwell Varco Norway ASno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel