Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWetteland, Kathrine
dc.date.accessioned2012-09-25T07:14:06Z
dc.date.available2012-09-25T07:14:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184746
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal Safetyno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Begrepet samfunnssikkerhet oppsto i politisk sammenheng da den først ble presentert i stortingsmelding nr 17. I senere tid har begrepet vist seg å fremstå som tvetydig og vanskelig å definere. Det er med dette bakteppet jeg ønsket å studere dette temaet nærmere. Formål: Hensikten med oppgaven var å svare på følgende problemstilling: Hva er samfunnssikkerhet? Hva er oppfatningen av samfunnssikkerhet blant de som jobber med dette? Denne problemstillingen ble tatt tak i med et hovedfokus rettet mot begrepsinnhold og definisjonsformulering. Metode: For å svare på problemstillingen ble et induktivt og abduktivt forskningsdesign valgt, med dokumentanalyse og kvalitative halvstrukturerte intervju som datainnsamlingsmetode. Resultat: Begrepet er i stadig endring, og endres som følge av hendelser, endringer i risikobildet, politisk virkelighet, forventninger fra samfunnet, juridiske krav, omorganiseringer og gjennom ny kunnskap. Resultatene viser at det fortsatt hersker forvirring rundt begrepet, og at det finnes tvetydige syn i både innhold og omfang av begrepet. Hovedforvirringen dreier seg om at hovedfokuset rundt samfunnssikkerhetsarbeidet dreier seg om å forebygge og håndtere store og ekstraordinnære hendelsene, og hvorvidt det fokuset da utelukker de mindre, dagligdagse hendelsene. Selve definisjonen oppfattes relativt god, men det påpekes imidlertid en svakhet i forhold til en skjevhet mot at det rettes et for stort fokus på det skadebegrensende perspektivet og at den forebyggende delen blir gjemt noe bort. Konklusjon: Samfunnssikkerhet er et mangfoldig begrep som er vanskelig å avgrense. Det kom likevel frem at det er vanskelig å utelukke de mindre, dagligdagse hendelsene fra begrepet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectrisikono_NO
dc.subjectsårbarhetno_NO
dc.subjecttrusselno_NO
dc.subjectnasjonal trygghetsfølelseno_NO
dc.subjectrobust samfunnno_NO
dc.subjectresilienceno_NO
dc.subjectberedskapno_NO
dc.titleHva er samfunnssikkerhet?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel