Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, May
dc.date.accessioned2014-02-13T14:49:28Z
dc.date.available2014-02-13T14:49:28Z
dc.date.issued2010-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184881
dc.descriptionMaster's thesis in Art and culture studiesno_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven studeres akademiets ulike aktører og deres inngåelse i skaping av ulike kulturelle strategier, gjennom etableringen av et samtidskunstakademi i Ramallah på Vestbredden. Målet er å belyse og forstå noen konkrete romlige samfunnsprosesser knyttet til akademiet som kulturell utdanningsinstitusjon, hvor kunst og kultur synes å inngå både som medium og som mål for samfunnsendring. Hovedfokus for studiet er på hvilke elementer og motiver det er som bidrar til forming av de ulike kulturelle strategiene, og hvordan de ulike strategiene kommer romlig til uttrykk gjennom sosial og kulturell praksis. Dette er forsøkt oppnådd gjennom en såkalt thirdspace-epistemologisk metodetilnærming. Den tar utgangpunkt i Sojas teori om thirdspace, hvor en vektlegging av romlighet og sammenhengen mellom materielle, diskursive og sosiale rom, anses som betydningsfulle for dannelse av menneskelig erkjennelse og viten om virkeligheten. I studiet kommer det frem at de ulike aktørene har noe forskjellige tilnærminger til kunst og kultur i samfunnet, basert på ulike verdigrunnlag. Disse tilnærmingene drøftes i oppgaven ved hjelp av Solhjells teori om kunstens tre verdigrunnlag, henholdsvis det inklusive, eksklusive og kommersielle kretsløp. Det er de to første tilnærmingene som kommer tydeligst til syne hos aktørene ved akademiet. De ulike verdigrunnlagene og deres inngåelse i ulike kretsløp former ulike kulturelle strategier, hvor kunst og kultur anses enten som et middel for å oppnå endring i andre samfunnsfelt eller som et samfunnsmål i seg selv. Dialog, forhandling og samhandling oppfattes hos de ulike aktørene som viktige komponenter i utviklingen av et stabilt palestinsk sivilsamfunn, som igjen oppfattes som et kriterium for en vellykket etablering av en palestinsk stat på et overordnet politisk nivå. Gjennom akademiets hverdagslige sosiale og kulturelle praksis synes de ulike aktørenes oppfatninger å sammenfalle i forming av fysiske, kognitive og sosiale rom. Det dannes således et alternativt og marginalt rom i det palestinske samfunnet, hvor det samfunnsmessige grensesnittet mellom kunst, kultur og politikk møtes på et nytt grunnlag. Det eksisterer et sterkt behov hos palestinske kunstnere for å delta i en kamp for en palestinsk nasjonal identitet knyttet til en fremtidig stat, samtidig som det synes å være et like sterkt behov for å utvide den kunstneriske og individuelle friheten i det palestinske samfunnet. Det plasserer akademiets kulturelle strategier for konstruksjon av palestinsk identitet midt mellom et overordnet politisk nasjonalt prosjekt og et individuelt prosjekt. [...]no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectPalestinano_NO
dc.subjectkulturvitenskapno_NO
dc.subjectkunstno_NO
dc.subjectsamtidskunstno_NO
dc.subjectstatsbyggingno_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldno_NO
dc.subjectutviklingspolitikkno_NO
dc.subjectglobaliseringno_NO
dc.subjectneoliberalismeno_NO
dc.subjectidentitetno_NO
dc.subjectthirdspaceno_NO
dc.subjecturban utviklingno_NO
dc.titleInternational Academy of Art Palestine - en palestinsk kulturell strategi for fremtidenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record