Show simple item record

dc.contributor.authorRiley, Margaret
dc.date.accessioned2011-01-25T13:07:48Z
dc.date.available2011-01-25T13:07:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184997
dc.descriptionMaster's thesis in Social worken_US
dc.description.abstractDenne studien har fokus på brukerne av barneverntjenester og deres livssituasjon. 723 foreldre til barn som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten, eller familien er i meldings – undersøkelsesfasen har deltatt. Foreldrene som deltar i undersøkelsen bor i ulike regioner i landet. 180 av foreldrene bor i Stavanger/ Sandnes regionen. Dataene i denne studien er hentet fra forskningsprosjektet ‖Det nye barnevernet‖ som er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner og kommunale og statlige barneverntjenester fra alle landsdelene i Norge. Temaet for min studie er hva som kjennetegner rammene familiene lever under, det vil si hvilke levekår og livsbelastninger rapporterer de om. Foreldrene har gitt svar på spørsmål som; Hvordan vurderer de sin økonomi, hvordan bor de og har familiene nettverk som de kan støtte seg til? Videre undersøkes hvilke livsbelastninger foreldrene sier de har opplevd de 2 siste årene. Det stilles også spørsmål om hvilke likheter og forskjeller det er mellom brukerne fra Stavanger og Sandnes regionen og brukerne fra de andre regionene. Det har blitt forsket mye på fattigdom i Norge de siste 10-12 årene, fattigdom og da spesielt konsekvensene fattigdom har for barn er blitt et aktuelt politisk tema og et aktuelt forskningstema. Tidligere forskning har vist at barneverntjenestens brukere i stor grad kommer fra marginaliserte grupper i befolkningen, men de intervjubaserte dataene forskningsprosjektet ‖Det nye barnevernet‖ gir om forholdene brukerne av barneverntjenesten lever under har ikke tidligere blitt gitt en slik samlet framstilling. Hovedfunnene i min studie er at barneverntjenesten er en heterogen gruppe hvor alle sosioøkonomiske grupper i befolkningen er representert og at levekårene til brukerne varierer sterkt. En gruppe på ca.29 % av foreldrene fra alle regionene opplever at de lever i en mindre god/svært dårlig økonomisk situasjon mens fra Stavanger/Sandnes regionen rapporterer ca. 25 % av foreldrene at familiens økonomiske situasjon er mindre god/svært dårlig. Flertallet av barna i familiene deltar i organiserte fritidsaktiviteter og de har tilgang på utstyr på nivå med sine jevnaldrende. De alle fleste opplever ikke å måtte avstå fra aktiviteter initiert av skolen og flertallet av familiene drar på ferie på lik linje med andre norske familier. Det er allikevel en gruppe familier som rapporterer om en livssituasjon som er preget av dårlige levekår og de familiene som opplever at de har svært dårlig økonomi rapporterer også om flest livsbelastninger. Så selv om denne gruppen er et mindretall av foreldrene som deltar i undersøkelsen representerer de en gruppe barn som opplever at familien deres har en levestandard som er under det som kan regnes som sosialt akseptabelt. Disse barna kan stå i fare for å bli sosialt ekskludert i forhold til fritidsaktiviteter og i forhold til positive opplevelser og erfaringer andre barn kan ta som en selvfølge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2010;
dc.subjectsosialt arbeiden_US
dc.titleHvordan er livssituasjonen for brukerne av barneverntjenesten?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.source.pagenumber109 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record