• Please press Z to question nothing - vegar gjennom tekst 

      Thengs, Halvor Østerman (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-05)
      Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir ...