Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHendum, Gry Iren
dc.date.accessioned2010-07-07T08:57:03Z
dc.date.available2010-07-07T08:57:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185376
dc.descriptionMaster's thesis in Lesevitenskapen_US
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er ulike internasjonale og nasjonale undersøkelser som har avdekket til dels store kjønnsforskjeller i guttenes disfavør i skoleprestasjoner generelt, og i skriveprestasjoner spesielt. I 2006 trådte læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) i kraft i skolen. Blant flere større endringer i LK06 er kanskje innføringen av fem grunnleggende ferdigheter den største. Ferdighetene er: å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne regne og lese og å kunne bruke digitale verktøy. Disse ferdighetene er tverrfaglige; det vil si at de skal læres og utvikles i alle fag. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om innføringen av skriving som grunnleggende ferdighet kan bidra til å skape positive endringer i forhold til kjønnsforskjellene i skriveprestasjoner. Jeg har operert med 3 ulike problemstillinger i prosjektet. Hovedproblemstillingen er: Kan skriving som grunnleggende ferdighet bidra til positive endringer i guttenes dårlige prestasjoner og holdninger til skriving i skolen? De to andre problemstillingene er underordnede, men av betydning for å komme nærmere et svar på hovedproblemstillingen. De er også direkte knyttet til den studerte skolen. De underordnede problemstillingene er: Hvordan er de grunnleggende ferdighetene, og da spesielt skriving, realisert ved den studerte skolen? og Hvordan er læringskulturen på den studerte skolen generelt, og blant guttene spesielt? Studien er bygget på en kvalitativ undersøkelse som er gjennomført på en ungdomsskole på sør- vestlandet. Jeg har gjennomført fokusgruppeintervjuer med lærere og gutteelever, samt et individuelt intervju med rektor (6 intervjurunder). Spørsmålene har vært delt i tre kategorier; 1) læringskultur, 2) Kunnskapsløftet og grunnleggende ferdigheter og 3) skriving som grunnleggende ferdighet. Resultatene viser i all hovedsak at implementering av grunnleggende ferdigheter fortsatt er i startfasen. Det er derfor foreløpig ikke mulig å si noe om ferdigheten skriving faktisk har ført til endringer i guttenes skrivemotivasjon og skrivekompetanse. Men respondentene har kommet med forslag til veier å gå for at dette skal kunne skje. Selv om det er enighet om at skriving er viktig, har ikke alle tro på at skriving i alle fag nødvendigvis er den rette måten. Rektor og lærerne foreslår mer praktiske fag og tidlig bevisstgjøring rundt skriveferdigheten. Guttene selv uttaler at større valgfrihet i forhold til sjanger og tema samt ros og oppmuntring underveis i skriveprosessen er avgjørende for at skriving skal bli mer lystbetont for dem. Først når ferdighetene er realisert og har vært innarbeidet en tid, vil det være mulig å undersøke hvilke innvirkninger dette har på guttenes skriveprestasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;
dc.subjectlesevitenskapen_US
dc.subjectgutteren_US
dc.subjectskrivingen_US
dc.subjectkjønnsforskjelleren_US
dc.subjectgrunnleggende ferdigheteren_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjectliteracy studiesen_US
dc.titleSkriving i alle fag : en nøkkel til guttekulturen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel