Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Ingerid
dc.date.accessioned2014-04-04T10:48:13Z
dc.date.available2014-04-04T10:48:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationDen farlige ulikestillingen : Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvenser by Ingerid Bø, Stavanger : University of Stavanger, 2010 (PhD thesis UiS, no. 101)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7644-410-0
dc.identifier.issn1890-1387
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193852
dc.descriptionDr. philos ved Universitetet i Stavanger
dc.description.abstractDen farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvenser I vårt land er det bred enighet om at kvinner og menn skal ha like gode muligheter til å kombinere yrkesarbeid og foreldreskap. Vi har de siste tiår beveget oss i retning av et slikt mål, men praksis viser likevel ofte mangel på likestilling. Så sent som etter tusenårsskiftet peker forskning stadig på at det finnes et gap mellom det vi sier vi ønsker (prinsipper), og det vi faktisk gjør (praksis). Tendensen er at mor fremdeles har hovedansvar for barneomsorg og husarbeid, uansett om eller hvor mye hun arbeider utenfor hjemmet. Prosjektet vokser ut av en uro for at det å leve i dette gapet kan true livskvaliteten for både voksne og barn. Arbeidet tar utgangspunkt i to sider av familiers livssituasjon. En side gjelder det at foreldre og barn lever sine liv i mange kontekster, for eksempel hjem, barnehage og arbeidsplass, og at individer og kontekster står i gjensidig samspill med hverandre på mange måter – direkte og indirekte. Den andre siden gjelder det at individer, parforhold, foreldreskap og kontekster alle er preget av kjønn. Det kjønnede finnes i identiteter, relasjoner, kulturer og strukturer. To hovedspørsmål blir stilt. 1) På hvilke måter kommer kjønnet ulikestilling til uttrykk i hvordan foreldreskap og heteroseksuelle parforhold utformes og blir møtt i ulike kontekster (kjennetegn)? 2) Hvilke påkjenninger kan situasjonen medføre for dem som lever i kjønnet ulikestilling (konsekvenser)? Interessen rettes dermed ikke mot hvor mye kjønnet ulikestilling som gjenstår, men mot 1) hva er det som skjer når det skjer? og 2) hva kan dette bety for personer og kontekster som berøres? Første spørsmål blir belyst gjennom en empirisk studie som undersøker hvordan ulikestilte handlingsmønstre kan vise seg i tre typer kontekster – i hjem, i barnehager og på arbeidsplasser. Basert på intervjuer med foreldre, med ansatte i barnehager og med ledere på arbeidsplasser beskrives noen kjennetegn ved ulikestilte mønstre. Resultatene sammenfattes i fire poeng. Det første – asymmetri i krav – innebærer at det stilles flere krav til mor enn til far når det gjelder ansvar og ytelse for barn, parforhold og familiens trivsel. Det andre – asymmetri i respons – innebærer et underskudd av støtte, anerkjennelse og annen respons til mor og med det dårlige vilkår for hennes mulighet til å oppleve gjensidighet og fellesskap i hverdagen med far. Tredje poeng – vanskelig protest – setter søkelys på uklar kommunikasjon, medfølgende tvetydighet, kryssende hensyn, krav til balansering og andre forhold som gjør det vanskelig å protestere på manglende likestilling. Siste poeng – store omkostninger – peker på belastninger og risiko for skadelige konsekvenser av ulikestillingen. Dette siste poenget leder videre til prosjektets andre hovedspørsmål. Risiko for påkjenninger og uheldige konsekvenser av mangel på likestilling blir belyst gjennom en studie av forskningslitteratur. Konsekvenser for mødre står i sentrum for interessen. Ut fra forestillingen om ringvirkninger diskuteres hvordan mødres psykiske og fysiske velferd har betydning for parforholdet, for barn, for utvidet familie og venner og for barnehager, skoler, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Litteraturstudien utdyper dessuten spørsmålet om kjennetegn ved kjønnet ulikestilling ut fra begrepet ’power of absence’ – makten i fravær – forstått både som fysisk og psykisk fravær. Noen implikasjoner av situasjonen blir risset opp i avhandlingens siste kapittel. Her diskuteres også mulige veier til videre utvikling, og hva som kan være å vinne på at begge foreldre engasjerer seg både i og utenom familien – i en bedre balanse mellom familie og arbeid. Arbeidsplasser og barnehager utfordres til å bidra med mer eksplisitt og utvetydig støtte til familiebehov generelt og likestilling spesielt. Resultatene fra de to studiene er presentert og diskutert i fire artikler – på engelsk – og blir oppsummert og videre utdypet i avhandlingens sammenfattende del – på norsk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD thesis UiS; 101
dc.relation.haspartBø, Ingerid (2006): Working life and family life: ambiguous communication at work. Community Work & Family, 9(2), s.123–141nb_NO
dc.relation.haspartBø, Ingerid (2006): Gendered parenthood at the child day-care centre. Journal of Australian Research in Early Childhood Education, 13(1), s. 51–63nb_NO
dc.relation.haspartBø, Ingerid (2008): Equal gender opportunity: couples in the gap between principles and practice. Community Work & Family, 11(4), s. 439– 455nb_NO
dc.relation.haspartBø, Ingerid: The gendered power of absence: inequality in couple relationships (upublisert)nb_NO
dc.rightsCopyright the author, all right reserved
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370nb_NO
dc.subjectlikestillingnb_NO
dc.subjectarbeidslivnb_NO
dc.subjectfamilielivnb_NO
dc.subjectbarnehager
dc.titleDen farlige ulikestillingen : Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvensernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright the author, all right reserved
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright the author, all right reserved