Show simple item record

dc.contributor.authorRamse, Hege
dc.date.accessioned2014-10-03T08:06:44Z
dc.date.available2014-10-03T08:06:44Z
dc.date.issued2014-06-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222903
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er at rettssikkerhet og sosialt arbeid er viktige tema. De er viktige fordi beslutninger som tas i lys av yrkesutøvelsen griper direkte inn i menneskers liv. Det er Stortinget som vedtar lover, men ytterst i den demokratiske styringskjeden står blant annet profesjonene, deriblant utøvere av sosialt arbeid. Studien retter seg mot veiledere i NAV som jobber med økonomisk sosialhjelp. Tema for denne masteroppgaven er sosialt arbeid og rettssikkerhet. Formålet med studien er å belyse spørsmålsstillinger rundt nevnte tema. Problemstillingen er i hvilken grad det er den enkelte veileders egne verdier og skjønn som styrer saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelp? I denne studien er det 17 NAV lokalkontor som har bidratt til at jeg har fått tilgang til deres interne rutiner for økonomisk sosialhjelp. Det er 4 informanter som gjennomførte kvalitative intervjuer og 110 veiledere som besvarte den kvantitative spørreundersøkelsen. Den kvantitative delen er en tverrsnittstudie og består av en kvantitativ spørreundersøkelse. I analysen av de kvantitative dataene har jeg brukt univariat analyse. Den kvalitative delen av undersøkelsen består av to deler. Den ene delen er kvalitative intervjuer og er en case-studie. Den andre delen består av innsamling av interne rutiner for økonomisk sosialhjelp og danner grunnlaget for en dokumentanalyse. Både i analyse av data fra de kvalitative intervjuene og de innsamlede interne rutinene for økonomisk sosialhjelp, har jeg brukt temasentrert analytisk tilnærming. Ved å bruke to forskjellige metoder får denne masteroppgaven både et hermeneutisk og et deskriptivt preg. Studien viser forskjeller i tildeling og utmåling av økonomisk sosialhjelp, men spørsmålet er om man kan si om dette er knyttet til den enkelte veileders egne verdier og skjønn i saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelp? Ut fra resultatene samlet sett i denne studien konkluderer jeg med at det i varierende grad er den enkelte veileders egne verdier og skjønn som styrer saksbehandling av søknader om sosialhjelp, og at forskjeller i kommunenes praktisering av lov om sosiale tjenester i NAV ser ut til å ha mer betydning for utfallet av de enkelte søknader om økonomisk sosialhjelp. Jeg konkluderer videre med at forskjellene i de ulike fylkesregionene i Rogaland som fremkommer i denne studien, i forhold til ulik praktisering av lov om sosiale tjenester i NAV, utgjør et rettssikkerhetsproblem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2014;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectrettssikkerhetnb_NO
dc.subjectNAVnb_NO
dc.titleSosialt arbeid og rettssikkerhet : en kvalitativ og kvantitativ studie av i hvilken grad det er den enkelte veileders egne verdier og skjønn som styrer saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge