Show simple item record

dc.contributor.advisorBru, Lars Edvin
dc.contributor.authorSimonsen, Nina
dc.date.accessioned2019-10-14T13:26:22Z
dc.date.available2019-10-14T13:26:22Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622051
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er hvordan ulike elementer ved elevers opplevelse av læringsmiljøet i den videregående skole, via opplevd kontroll og verdi, er relatert til den opplevde kjedsomheten som elever oppgir å oppleve i skolesituasjoner. Kontrollverdi-teorien til Pekrun og selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan blir brukt som sentrale teoretiske perspektiv. Videre i studiens perspektiv legges det opp til at elementer i læringsmiljøet som autonomi, tilhørighet og kompetanse har en sammenheng med opplevd kontroll og verdi i skoleaktiviteter, som igjen har en sammenheng med opplevd kjedsomhet. Hovedmålet med oppgaven er å bidra med mer kunnskap om sammenhengen mellom kjedsomhet og ulike elementer i læringsmiljø i en norsk kontekst. Studien tok utgangspunkt i allerede innsamlede data fra «Se Videre» prosjektet og har en kvantitativ empirisk tilnærming. Det er en tverrsnittstudie med 1379 elever fra VG1 fra både studiespesialisering og yrkesfaglig studieretning. Svarprosenten var på 90 % og responsen på undersøkelsen ble analysert gjennom frekvensanalyse, bivariat korrelasjon og sti-analyse (vha tre multivariat regresjonsanalyse). Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres i fire punkter: * Kjedsomhet er utbredt i norsk videregående skole. Dette kan bety at mange skolelever står i fare for de negative konsekvensene, depresjon, dårligere psykisk helse og negative fremtidsutsikter, som kjedsomhet kan føre til. * Kjedsomhet viste en klar negativ sammenheng med verdi og relevans som elever opplever at skoleaktiviteten har, og var ikke i like stor grad relatert til den opplevde kontrollen av aktiviteten som elevene opplevde. * Fra læringsmiljøet og lærers tilrettelegging for elevers autonomi, tilhørighet og kompetanse var det støtte for autonomi og tilhørighet som hadde den sterkeste sammenhengen med kjedsomhet via opplevd verdi og relevans av oppgaven. * Den enkeltfaktoren som påvirket kjedsomhet mest (via opplevd verdi) var emosjonell støtte fra lærer. Dette resultatet indikerer at emosjonell støtte fra lærer er en faktor det kan være hensiktsmessig å videreutvikle i norsk videregående skole for å redusere elevers opplevde kjedsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectkjedsomhetnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjectrelevansnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleKjedsomhet - forekomst og sammenhenger i videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal