Show simple item record

dc.contributor.advisorVangsnes, Elin Nesvoll
dc.contributor.authorMeling, Kamilla
dc.date.accessioned2019-10-15T13:29:56Z
dc.date.available2019-10-15T13:29:56Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622305
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven har vært å få innsikt i hva lærere gjør for å fremme sosial kompetanse hos elevene sine. Problemstilling og tema i min oppgave er: Hvordan fremmer lærere sosial kompetanse hos elevene sine? Jeg har forsøkt å belyse problemstillingen ved hjelp av følgende forskningsspørsmål: - Hva innebærer sosial kompetanse? - Hvorfor er sosial kompetanse viktig for elevene? - Hvordan tilrettelegger lærerne for sosial kompetanse? For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene har kvalitativ forskningsmetode blitt brukt. Grunnen til dette er at jeg ønsket å få en innsikt i hva lærere gjør for å fremme sosial kompetanse hos elevene sine, og få deres tanker om hva sosial kompetanse innebærer og hvorfor det er viktig. For å samle inn datamaterialet ble det brukt semistrukturerte intervjuer av tre lærere og en sosiallærer. Datamaterialet fra intervjuene har blitt presentert og drøftet opp mot oppgavens teoretiske bakgrunn. Hovedfunnene fra studien min er at informantene har god forståelse for hva sosial kompetanse innebærer, hvorfor det er viktig og hvordan man kan tilrettelegge for det. Informantene har både like og noe ulike tilnærminger på hvordan de jobber med å fremme sosial kompetanse, og hvilket fokus de har på de ulike sosiale ferdighetene. De sosiale ferdighetene samarbeid, selvhevdelse, ansvarlighet, empati og selvkontroll ble nevnt av alle. Metoder de trakk frem for å fremme disse sosiale ferdighetene, var blant annet gjennom perspektivtaking, positiv forsterkning, veiledning, dialog og observasjon. I tillegg var samtlige opptatt av å være gode forbilder og rollemodeller for elevene sine, og at god klasseledelse har alt å si. Informantene var bevisste på å se på elevenes positive sider og deres ressurser. De var også bevisste på at det er systemet rundt elevene som må endres, for at en endring skal skje. Både det sosialkonstruksjonistiske perspektivet og individperspektivet var gjennomgående i svarene deres. Det kom også frem at informantene mener at arbeid med sosial kompetanse er for lite forpliktende i skolen, men at de selv er engasjert i å tilrettelegge for det. En videre forskning på dette temaet ved bruk av kvantitativ metode, observasjon eller et større utvalg ville vært interessant. Ved bruk av observasjon kunne man sett i praksis hvordan arbeidet gjøres, og kvantitativ metode med et større utvalg informanter kunne gitt mer generaliserende funn. I tillegg ville involvering av for eksempel foreldresamarbeid, andre instanser og ledelsen ved skolen vært spennende vinklinger. Mine resultater fra studien kan gjerne åpne for andre forskningsspørsmål. Det har vært veldig lærerikt å gjøre denne studien, og denne oppgaven kan være til inspirasjon for andre som skal skrive masteroppgave. Jeg håper at oppgaven vil være både lærerik og nyttig, spesielt for nyutdannede lærere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectsosiale ferdigheternb_NO
dc.subjectsystemteorinb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleHvordan fremmer lærere sosial kompetanse hos elevene sine?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal