Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMosvold, Reidar
dc.contributor.advisorSamuelsson, Ingrid Pramling
dc.contributor.authorSæbbe, Per Einar
dc.date.accessioned2020-11-30T14:00:24Z
dc.date.available2020-11-30T14:00:24Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.citationBarnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen by Per Einar Sæbbe, Stavanger : University of Stavanger, 2019 (PhD thesis UiS, no. 455)en_US
dc.identifier.isbn978-82-7644-842-9
dc.identifier.issn1890-1387
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2690289
dc.description.abstractDen internasjonale barnehageforskningen har tradisjonelt hatt mer fokus på barns læring enn på barnehagelæreres undervisning. Det er utviklet flere teorier om barns læring, men det er behov for å utvikle teorier om barnehagelæreres undervisning. Denne studien bidrar til teoretisering av undervisning i en norsk barnehagekontekst – med matematikk som case. Norsk barnehage defineres inn i en sosialpedagogisk barnehagetradisjon, med et holistisk syn på læring der barna lærer gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Denne studien undersøker kjennetegn ved matematikkundervisning i hverdagsaktiviteter i en slik barnehagekontekst. Doktorgradsstudien består av 4 delstudier som bidrar med ulike perspektiver på matematikkundervisning i norsk barnehage. Det overordnede målet er å teoretisere hvordan matematikkundervisning i norsk barnehage kan arte seg i hverdagsaktiviteter. Studien tar utgangspunkt i kvalitative data fra fem barnehagelæreres praksis. Barnehagelærerne ble bedt om å gjennomføre en hverdagsaktivitet hvor de jobbet med matematikk med barna, og disse hverdagsaktivitetene ble filmet. I etterkant ble barnehagelærerne intervjuet med utgangspunkt i video-opptakene fra hverdagsaktivitetene. Analysene er inspirert av konstant komparativ metode, hvor målet er å konstruere teori med utgangspunkt i empiriske data. Delstudie 1 diskuterer hva som gjør arbeidet med fagområdet antall, rom og form matematisk. Matematiske spørsmål og tilbakemeldinger identifiseres som to sentrale utfordringer i barnehagelærerens matematiske kommunikasjon. Delstudie 2 diskuterer hvordan arbeidet med matematikk i barnehagen kan kalles undervisning, og ser etter kjennetegn i den sosialpedagogiske barnehagetradisjonen. Delstudie 3 peker på hvilken kompetanse barnehagelærerne bruker i dette arbeidet og hvilke krav dette profesjonelle arbeidet stiller. Delstudie 4 analyserer utfordringer ved matematikkundervisning i en sosialpedagogisk barnehagetradisjon. Diskusjonen av delstudienes bidrag organiseres omkring tre tematikker: 1) hvorvidt barnehagelæreres arbeid kan karakteriseres som undervisning eller ikke, 2) hvorvidt dette arbeidet er matematisk eller ikke, og 3) hvilke utfordringer arbeidet innebærer og hvilke krav disse utfordringene stiller til barnehagelærernes kompetanse. I den norske barnehagekonteksten er det kontroversielt å bruke undervisningsbegrepet om barnehagelæreres arbeid. Denne studiens analyser av barnehagelæreres arbeid med matematikk i hverdagssituasjoner viser at barnehagelærerne forsøker å styre barnas oppmerksomhet mot matematikk med et formål om å støtte barnas læring, og derfor kan dette arbeidet beskrives som undervisning. Det matematiske ved barnehagelæreres arbeid er særlig knyttet til å identifisere matematikken i lek og hverdagssituasjoner, etablere og opprettholde felles fokus på matematikken, og å bruke matematiske begreper og språk bevisst. Arbeidet med matematikk i hverdagsaktiviteter er et komplekst arbeid som blant annet innebærer utfordringer om å styre oppmerksomheten mot noe annet enn det aktivitetene i utgangspunktet ser ut til å dreie seg om. Hensikten med studien er ikke å endre norsk barnehage til å bli mer lik skolen og skolens arbeid med matematikk på bekostning av barns frie lek. Studien bidrar med å utvikle språk og begreper for å beskrive kjennetegn ved matematikkundervisning i en norsk barnehagekontekst, hvilke utfordringer dette stiller barnehagelærere overfor og hvilke krav dette stiller til barnehagelæreres kompetanse. På denne måten bidrar studien til å utvikle barnehagelæreres arbeid mot å bli en mer profesjonell praksis.en_US
dc.description.abstractTraditionally, international research in early childhood education has emphasized children’s learning more than the teaching of kindergarten teachers. Several theories of children’s learning have been developed, but there is a need to develop theories about teaching in kindergarten. This study contributes to the conceptualization of teaching in a Norwegian kindergarten context – with mathematics as a case. Norwegian kindergarten is defined within a social pedagogy kindergarten tradition that entails a holistic view of learning where the children learn through play and everyday activities. This study investigates characteristics of mathematics teaching in everyday activities within such a kindergarten context. The doctoral study consists of four sub-studies that contribute with different perspectives on mathematics teaching in Norwegian kindergarten. The overarching aim is to conceptualize what mathematics teaching in everyday activities of Norwegian kindergartens might look like. The study is based on qualitative data from the practice of five kindergarten teachers. The kindergarten teachers were asked to carry out an everyday activity where their work with the children focused on mathematics, and these everyday activities were video recorded. Some time after the activities, the kindergarten teachers were interviewed with the videos from the everyday activities as a focal point. The analyses were inspired by constant comparative method, where the aim was to construct theory from empirical data. Sub-study 1 discusses what makes the work with the learning area of quantities, spaces and shapes mathematical. Mathematical questions and affirmations are identified as two core tasks of teaching in a kindergarten teacher's communication. Sub-study 2 discusses how the work with mathematics in kindergarten might be called teaching, and it looks for characteristics of the social pedagogy kindergarten tradition. Sub-study 3 identifies competencies that kindergarten teachers use in this work and the professional demands of the work. Sub-study 4 analyzes challenges of mathematics teaching in a social pedagogy kindergarten tradition. The discussion of the contributions of these sub-studies is organized around three themes: 1) whether kindergarten teachers’ work might be characterized as teaching or not, 2) whether this work is mathematical or not, and 3) what challenges that are embedded in the work, and what competencies that are required to deal with these demands. It is controversial to describe the work of kindergarten teachers as teaching in the Norwegian kindergarten context. This study analyses of the kindergarten teachers’ work of teaching mathematics in everyday activities indicate that kindergarten teachers strive to steer children’s attention towards mathematics with the purpose of supporting children’s learning. In that sense, the work can be described as teaching. What makes the kindergarten teachers’ work mathematical is particularly related to identifying mathematics in play and everyday activities, establish and sustain joint attention towards mathematics, and to use mathematical concepts and language consciously. The work of teaching mathematics in everyday activities is a complex work that entails challenges of directing attention towards something other than what the activities appear to be focused on to begin with. The purpose of this study is not make Norwegian kindergarten more like school, and school’s work with mathematics, and less concerned with children’s free play. The study contributes by developing language and terms to name characteristics of mathematics teaching in a Norwegian kindergarten context, what demands this work entail for kindergarten teachers and their competencies. In this way, the study contributes to develop the work of kindergarten teachers towards becoming more of a professional practice.en_US
dc.publisherStavanger, University of Stavangeren_US
dc.relation.ispartofseriesPhD thesis UiS;
dc.relation.ispartofseries;455
dc.relation.haspartPaper 1: Sæbbe, P.E., Mosvold, R. (2016) Initializing a Conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarden in terms of Nordic Studies in terms of discourse. Mathematics Education, 21(4), pp. 79-93en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Sæbbe, P.E., Pramling Samuelsson, I. (2017) Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 14(7), pp. 1-15en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Sæbbe, P.E. (2018) "Her var det to sauer": Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse. Acta Didactica Norge, 12(1), art.nr. 13en_US
dc.relation.haspartPaper 4: Sæbbe, P.E., Mosvold, R. (2016) Teaching mathematics in kindergarden - conceptualizing and comparing across levels and contexts. In: Carlsen, M., Erfjord, I., Hundeland, P.S. (Eds.) Mathematics Education in the Early Years Results from the POEM4 Conference, 2018. This paper is not in Brage for copyright reasons.en_US
dc.rightsCopyright the author, all right reserved
dc.subjectbarnehageen_US
dc.subjectmatematikken_US
dc.subjectmatematikkdidaktikken_US
dc.titleBarnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagenen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.rights.holder© 2019 Per Einar Sæbbeen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel