Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaver, Anne Iren
dc.contributor.authorGjerde, Einar Engebret Dahl
dc.contributor.authorBoxill, Sandra Louise de Courcy
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:51Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:34935300
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773256
dc.description.abstractProblemstilling: En påvirkende faktor for delingsøkonomi er tillit: vil en eventuell svikt i tilliten overfor en delingsøkonomi plattform gjøre at en gjest heller velger hotell? Hensikt: Oppgavens hensikt er å se om en forbruker kan velge bort et delingsøkonomi tilbud, basert på en eventuell svikt i tillitsforholdet. Dette kan belyse eventuelle svakheter ved delingsøkonomi plattformer. Metode: Vi har benyttet oss av metoden en systematisk litteraturstudie for denne oppgaven. Det har blitt valgt ut syv forskningsartikler, etter gjennomføring av en systematisk søkeprosess. De syv artiklene ble drøftet sammen med relevant teori for å belyse oppgavens problemstilling. Resultat: Forbrukerens tillit kan bli påvirket av deres opplevde usikkerhet, nytte, likheter med vert og kjennskap til delingsøkonomi tilbudet. Ved involvering innenfor eWOM kan det forsterke forbrukerens tillit, samt at negative tilbakemeldinger kan påvirke kjøpsintensjonen i større grad enn positive. Konklusjon: Innenfor delingsøkonomi er det flere områder som vil være aktuelle for at tillit kan reduseres. De områdene hvor personlige og emosjonelle tillitsaspekter er fremtredende (for eksempel ved personlig kommunikasjon) vil være spesielt utsatte for svikt i tillitsforholdet. Disse områdene vil være mer sentrale i benyttelse av en delingsøkonomi plattform, enn ved bestilling av et hotellopphold.
dc.description.abstractResearch question: An influencing factor for sharing economy is trust: will a possible failure of trust in a sharing economy platform make a guest prefer to choose a hotel? Purpose: The purpose of this study, is to investigate if a consumer can decide to not choose a sharing economy service, based on a possible weakness in the trust relationship. This might shed a light on possibly weaknesses at sharing economy plattforms. Method: The study is executed as a systematic literature review. There has been selected seven research articles through a systematic literature searching process. The seven articles were discussed together with relevant theory, to discuss our thesis. Result: A consumers trust can be affected by perceived uncertainty, benefits of use, similarities with host, and acquaintance with the sharing economy platform. Involvement with eWOM can strengthen consumer confidence, while negative feedback can affect purchase intention to a greater extent than positive feedback. Conclusion: Within sharing economy, there are several areas that can be relevant for a weakening of consumer trust. The areas where personal and emotional aspects of trust are prominent (for example in personal communication), will be especially exposed for potential weakening of trust. These areas will be more prominent when use of a sharing economy platform, than when booking at a hotel.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleDelingsøkonomi - Tillit og usikkerhet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [302]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Vis enkel innførsel