Show simple item record

dc.contributor.advisorLundberg,Marie Cathrine
dc.contributor.authorHansen,Kathrine
dc.contributor.authorAwale,Hamse
dc.contributor.authorHovland,Gaberiela
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:35Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80423940:34673822
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773313
dc.description.abstractDette prosjektet sette søkelys på påvirkningskraften influensere har på reisemotivasjon på de forskjellige generasjonene, der vi har bestemt oss for å forske på generasjon Y og generasjon Z. Utgangspunktet var å se hva som påvirker de forskjellige generasjonene til å reise og hvordan influensere og bedrifter kan bruke vår forskning til å bedre nå ut til unge voksne. Vi benyttet oss av en kvalitativ metode, med en utformet intervjuguide, der vi observerer og får grunnlag nok til å svare på vår problemstilling. Vi delte inn informantene våre i forskjellige fokusgrupper. Hensikten var å starte en samtale med dem og starte en diskusjon for å observere hva som vekker fokus hos følgerne. Deltakerne ga oss informasjon som vi da brukte for å se sammenhengen mellom vår forskning og tidligere forskninger. Vi fikk innsikt på ny informasjon som var nyttig for å fordype og utvikle en ny markedsføringsmetode. Vår intervjuguide var utarbeidet slik at vi skulle få informantene til å føle seg motiverte og støttet til å forklare sine følelser og meninger rundt temaet, da dette var ytterst relevant for oss. Spørsmålene vi dannet var bygget opp slik at vi svarte på vår problemstilling: Hva er influensere sin påvirkningskraft på generasjon Y og Z sin reisemotivasjon? Vi hadde 6 fokusgrupper, der 3 svarte for generasjon Y og de resterende 3 var fra generasjon Z. Vi målte svarene deres opp mot hverandre for å se hva som hadde sterkest betydning for de forskjellige generasjonene. Det vi opplevde var at begge gruppene hadde relasjoner til influensere, men med forskjellige hensikter. Vi fant ut at generasjon Y blir mest påvirket av influensere gjennom teorien om “word of mouth” for valg av reise destinasjoner, mens generasjon Z var mer responsiv til påvirkning av influensere gjennom genuin tillit til influenser, samtidig som at generasjonene hadde sammenlignbar høy påvirkning på både økonomiske framstillinger i SoMe og “word of mouth” gjennom bekjente. I basis av problemstillingen til oppgaven så ble det konkludert med at influenseres påvirkningskraft på generasjon Z sin reisemotivasjon blir enklere påvirket grunnet en høy tillit til influenser og dermed får de mer bevisst på påvirkningen både fra influenser og andre parter. Generasjon Y sin reisemotivasjon ble påvirket mer underbevisst grunnet et sterkere behov for realistiske innhold og andres anbefalinger om influenseres reiser.
dc.description.abstractThis project focuses on the impact of influencers on travel motivation on the different generations, where we have decided to research generation Y and generation Z. The starting point was to see what influenced the different generations to travel and how influencers and companies can use our research to better reach out to young adults. We used a qualitative method, with a design interview guide, where we observe and get enough basis to answer our problem. We divided our informants into different focus groups. The purpose was to start a conversation with them and start a discussion to observe what arouses the focus of the followers. The participants gave us information that we then used to see the connection between our research and previous research. We gained insight into new information that was useful for deepening and developing a new marketing method. Our interview guide was prepared so that we would make the informants feel motivated and supported to explain their feelings and opinions on the topic, as this was extremely relevant to us. The questions we formed were structured so that we answered our question: What are the impact of the influencers on generation Y and Z's travel motivation? We had 6 focus groups, where 3 answered for generation Y and the remaining 3 were from generation Z. We measured their answers against each other to see what had the strongest significance for the different generations. What we experienced was that both groups had relationships with influencers, but with different intentions. We found that generation Y is most impacted by influencers through the theory of "word of mouth" for choosing travel destinations, while generation Z was more responsive to influencing influencers through genuine trust in influences, while that the generations had a comparatively high influence on both financial frameworks in SoMe and "word of mouth" through acquaintances. Based on the problem for the thesis, it was concluded that influencers' influence on generation Z's travel motivation is more easily influenced due to and high confidence in influences, and thus they become more aware of the influence from both influences and other parties. Generation Y's travel motivation was affected more subconsciously due to and stronger need for realistic content and others' recommendations for influencers travel
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePåvirkningskraft på reisemotivasjon gjennom influencermarketing
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [302]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record