Show simple item record

dc.contributor.advisorRoberts, Peder
dc.contributor.authorLarsen, Margrethe
dc.date.accessioned2021-10-19T15:51:12Z
dc.date.available2021-10-19T15:51:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80598433:47741057
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823938
dc.description.abstractDenne masteroppgaven vil omhandle søket etter Loch Ness-monsteret og hvordan teknologi og tillit opererer sammen for å finne validert bevis. Sentralt for denne avhandlingen er tilliten knyttet til teknologi og tilliten til mennesker, både når det gjelder bruk av teknologi, selve teknologien og hva som kvalifiserer som bevis. For å diskutere og analysere avhandlingen min, vil metoden bruke kilder kritisk, se på retorikk, hva kildene og menneskene som var involvert i å skrive disse kildene fremhevet, så vel som det som bare ble nevnt uten utdypelse. Ved å analysere kildene hva de direkte og indirekte skildrer, vil det vise hvordan teknologi er viktig for søket, tilliten til den teknologiske kvaliteten og kvantiteten. Hvordan validering av tillit endres med utvikling av teknologi fra vitneforklaringer og skriftlig bevis til teknologisk bevis, som var antatt å vise bare objektet som ble søkt etter, dette ble oppfattet som sannheten og validert bevis. Min samlede analyse vil vise hvordan validering som ville verifisere eksistensen endrer seg fra å stole på vitnesbyrd om skapningen og skrive ned vitnenes fortelling, til å bruke avansert teknologi utviklet opprinnelig for og av militæret og opereres av utdannede eksperter. Forandringen fra vitner som rapporterer observasjoner som bekreftelse, til bevis basert på teknologi som oppleves upartisk. Dette vil også vise hvordan oppfatningen om at kvantitet og kvalitet på utstyret er relatert til troen på validert bevis.
dc.description.abstractThis thesis will be focused on the search for the Loch Ness monster and how technology and trust work to discover proof. The centre of this relays on the trust relating to technology and the trust to people, regarding both the use of technology, the technology itself and what qualifies as proof. To discuss and analyse my thesis, the method will be using sources critically, looking at rhetoric, what the sources and people involved writing these sources highlighted as well as what was only slightly mentioned. By analysing the sources what they directly and indirectly portray, it will show how technology is important for the search, the trust placed on the technological quality and quantity. And how the validation of trust changes with developing technology from witness statements and written proof to technological proof, believed to show only the objective searched for, which is taken as the truth and validated proof. My collected analysis will show how the evidence that would verify the existence changes from relying on witness sightings of the creature, writing the statements, to using advanced technology developed initially for and by the military and being operated by trained experts. The change from people reporting sightings to serve as verification, to evidence based on technology which is perceived unbiased. This will also show how the perception that quantity and quality of the equipment is related to the believe of validated proof.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleSøket etter Loch Ness Monsteret, over og under overflaten: Bruken av teknologi for å bevise «Nessie».
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record