Show simple item record

dc.contributor.advisorDessingué, Alexandre
dc.contributor.authorNordby, Jørgen
dc.date.accessioned2022-01-28T16:51:11Z
dc.date.available2022-01-28T16:51:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:95708032:1567683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2949804
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven har undersøkt TV-serien Black Sails sin fremstilling av pirater. Historie på TV og film er en viktig del av folk sin opplevelse av tidligere historiske grupper og personer. Pirater er en av de mest populære historiske gruppene for både barn og voksne. Gjennom de mange representasjonene av pirater i ulike medier, har det oppstått et sterkt kulturelt minne om piratene. Black Sails er en TV-serie som fremstiller pirater på en annen måte enn mange av de tidligere fremstillingene. Derfor har jeg i denne oppgaven forsøkt å besvare problemstillingen «Hvordan fremstilles piratene i Black Sails, og hvordan kan vi tolke dette? For å besvare problemstillingen har jeg brukt en kvalitativ metode. En TV-serie må kunne fortolkes, dermed er det naturlig å bruke kvalitativ metode til dette. Black Sails er en TV-serie med totalt 38 episoder fordelt på 4 sesonger. Ved å utføre en diskursanalyse av Black Sails har det vært mulig å trekke ut noen ledende diskurser som TV-serien tar opp. Disse er sett i lys av teorien om kulturelt minne. Funnene fra diskursanalysen viser at Black Sails utfordrer mange av våre forestilte verdener om pirater. Forestilte verdener er de bildene vi lager oss om noe, basert på opplevelsene våre. Black Sails viser et helhetlig bilde av piratene fra Karibia. Dette inkluderer å utfordre ledende diskurser om bilde av pirater, kvinneroller, seksualitet og historiefortelling. Dette kan tolkes som et forsøk på å bryte opp en del av de forestilte verdenene folk har om pirater og skape et mer moderne helhetlig bilde av livet til piratene.
dc.description.abstractThis thesis has examined the TV series Black Sails' portrayal of pirates. History on TV and film is an important part of people's experience of previous historical groups and people. Pirates are one of the most popular historical groups for both children and adults. Through the many representations of pirates in various media, a strong cultural memory of the pirates has emerged. Black Sails is a TV series that portrays pirates in a different way than many of the previous representations. Therefore, in this thesis I have tried to answer the question «How are the pirates portrayed in Black Sails, and how can we interpret this? To answer the problem, I have used a qualitative method. A TV series must be interpretable, so it is natural to use a qualitative method for this. Black Sails is a TV series with a total of 38 episodes over 4 seasons. By performing a discourse analysis of Black Sails, it has been possible to extract some leading discourses that the TV series addresses. These are seen in the light of the theory of cultural memory. The findings from the discourse analysis show that Black Sails challenges many of our figured worlds about pirates. Figured worlds are the images we create about something, based on our experiences. Black Sails shows a complete picture of the pirates from the Caribbean. This includes challenging leading discourses on the image of pirates, female roles, sexuality and storytelling. This can be interpreted as an attempt to break up some of the imagined worlds people have about pirates and create a more modern holistic picture of the life of the pirates.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBlack Sails - en fortelling fra fortiden eller nåtiden?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record