Show simple item record

dc.contributor.advisorFojuth, Marie-Theres
dc.contributor.authorAarøe, Cecilie
dc.date.accessioned2022-03-15T16:51:12Z
dc.date.available2022-03-15T16:51:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:95708032:8524899
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985333
dc.description.abstractKunnskapsløftet 2020 har som mål at kildekritikk, utforskertrang, skaperglede og aktiv læring skal vektlegges mer i skolen. Formålet er at elever skal utvikle kompetansen de trenger for å møte et informasjonssamfunn i stadig endring. Denne masteroppgaven undersøker hvordan Kunnskapsløftet 2020s mål kan implementeres i historiefaget, ved å belyse hvordan elever utrykker historisk tenkning i møte med primærkilder. Problemstillingen for oppgaven lyder: Hvordan viser og utvikler elever i en videregående klasse historisk tenkning i møte med primærkilder? Utgangspunkt er et fire ukers undervisningsopplegg i en Vg3 påbyggsklasse, hvor elevinformantene har tolket, vurdert og arbeidet med lokale arkivkilder. Angloamerikansk historiedidaktikk og begrepet historisk tenkning danner det teoretiske bakteppet for prosjektet. Sentrale teoretikerne er Bruce VanSledright, samt Peter Seixas og Tom Morton med deres tenkningskonsept beviser, som vektlegger elevers ulike arbeidssteg når de bruker primærkilder. Forskningsdesignet er en kvalitativ undersøkelse som baseres på datainnsamling fra tre skriftlige innleveringer, observasjonslogg, lydopptak fra to observasjonstimer og to intervjuer. Funnene viste at i elevenes historiske tenkning rundt primærkilder var hovedtendensen at de gav uttrykk for at det er viktig å utøve kildekritikk, men de viste mindre forståelse for hva det innebærer i praksis. Videre avdekket resultatene at elevinformantene også vektla innlevelse, opplevelse og historisk empati i langt større grad enn antatt. Majoriteten av deltakerne gav uttrykk for at de syntes det var læringsrikt og spennende å arbeide med primærkilder, samtidig som de ble påvirket emosjonelt av å arbeide med arkivkilder fra andre verdenskrig. Analysekapitelet er av den grunn todelt, hvor første del arbeid med kilder undersøker hvordan elevene viser og utrykker historisk tenkning gjennom kildearbeidet og andre del opplevelse av læring belyser hva elevene utrykket om opplevelsen av læring, utforskertrang, samt emosjonell innlevelse og historisk empati.
dc.description.abstractThe Norwegian Curriculum of 2020 aims at stimulating the critical evaluation of sources, curiosity, creativity, and active learning in school, so students can develop skills to meet an ever-changing information society. This master's thesis examines how these goals can be implemented in history class, by answering the question: How do students in an upper secondary class show and develop historical thinking when working with primary sources? Over the course of four weeks, research was carried out in a vocational supplementary education class, where the students interpreted and made inferences from working with local archive sources. Anglo-American history didactics and the concept of historical thinking form the theoretical backdrop for the project. Key theorists are Bruce VanSledright, as well as Peter Seixas and Tom Morton with their second order concept evidence, which emphasizes the different steps students take when working with primary sources. The research design is a qualitative study, based on data collection from three written submissions, an observation log, audio recordings from two observation sessions, and two interviews. The findings showed that regarding the students' historical thinking about primary sources, the main tendency is that they express the importance of exercising source criticism but demonstrate less practical understanding. Furthermore, the results revealed that the informants also emphasized having an emotional experience and experiencing historical empathy to a far greater degree than expected. Most of the participants characterized working with World War II sources as educational and exciting, and that they were emotionally affected. The analysis chapter is therefore twofold, where the first part working with sources examines how students show and express historical thinking while working with historical sources and the second part the learning experience sheds light on what the students expressed about their learning experience and curiosity, as well as emotional and historical empathy.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleElever som etterforskere i historiefaget – Historisk tenkning i møte med primærkilder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record