Show simple item record

dc.contributor.advisorSkeiseid, Heidi Victoria
dc.contributor.authorWaaland, Lene
dc.contributor.authorGravdal, Anne Sofie
dc.contributor.authorHærem Wesnes.
dc.date.accessioned2022-06-30T15:51:21Z
dc.date.available2022-06-30T15:51:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110153871:47237757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001824
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i tre ulike hoteller i Stavanger-regionen: Thon Hotel Stavanger, Scandic Stavanger City og Clarion Hotel Energy. Ved hjelp av disse skal oppgaven gi svar på om, og eventuelt hvordan markedsføringen har endret seg gjennom markedsføringskanalen; Facebook før og gjennom Covid-19. Oppgaven tar utgangspunkt fra januar 2018 frem til desember 2021. Problemstillingen skal bli utarbeidet ved hjelp av to forskningsspørsmål: Ble Facebook brukt mer som markedsføringskanal før Covid-19 versus gjennom Covid-19? Har Covid-19 hatt en positiv eller negativ effekt på måten hotellene bruker Facebook som markedsføringskanal? Gjennom å svare på disse forskningsspørsmålene vil studien bidra til å gi økt kunnskap innenfor Facebook som markedsføringskanal i en eventuell krise som Covid-19. Oppgavens teorikapittel bygges rundt problemstillingen. Her vil man få ett innblikk i ulike definisjoner, begrep og forskning relatert til markedsføring, sosiale medier, kunderelasjoner og meldingsstrategi. Forskning som blir brukt i oppgaven blir innhentet ved hjelp av en innholdsanalyse. Her samles det inn data som videre blir analysert. Det blir også sett på ulike akademiske artikler. I metodekapittelet tester oppgaven ulike hypotesespørsmål som skal bidra til å gi videre forståelse for forskningsspørsmålene. Gjennom å se på resultater basert på likes, kommentarer og delinger etablert i tabeller og grafer, konkluderer studien til slutt med at både format og meldingsstrategi er med på å påvirke effekten av markedsføringen gjennom markedsføringskanalen Facebook. Man ser gjennom diskusjon hvor viktig det er å utarbeide og opprettholde gode kunderelasjoner, spesielt i kriser som Covid-19. Det vises en tydelig forskjell før Covid-19 og gjennom basert på åpenbar nedgang av facebook-innleggene sin effektivitet.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is that it should, through a study of three hotels, provide answers to the problem; how was Facebook used as a marketing channel before versus through Covid-19. The thesis will be based on three different hotels in the Stavanger region: Thon Hotel Stavanger, Scandic Stavanger City, and Clarion Hotel Energy. Using these, the thesis will provide answers to whether, and possibly how, marketing has changed through the marketing channel; Facebook before and through Covid-19. The thesis is based from January 2018 until December 2021. The problem will be prepared using two research questions: Was Facebook used more as a marketing channel before Covid-19 versus through Covid-19? Has Covid-19 had a positive or negative effect on the way hotels use Facebook as a marketing channel? By answering these research questions, the study will help to provide increased knowledge about Facebook as a marketing channel in a possible crisis such as Covid-19. The theory chapter of the thesis is built around the problem. Here you will get an insight into different definitions, concepts, and research related to marketing, social media, customer relations, and messaging strategy. The research used in the thesis is obtained by means of content analysis. Here, data is collected which is further analyzed. It is also looked at in various academic articles. In the methods chapter, the thesis tests various hypothesis questions that will help to provide a further understanding of the research questions. By looking at results based on likes, comments, and shares established in tables and graphs, the study finally concludes that both format and messaging strategy help to influence the effect of marketing through the marketing channel Facebook. One sees through discussion how important it is to develop and maintain good customer relations, especially in crises such as Covid-19. There is a clear difference before Covid-19 and through based on the obvious decrease in the effectiveness of Facebook posts.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleFacebook som markedsføringskanal Før vs. gjennom Covid-19 - en studie av tre hoteller
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [618]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record