Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSandgren, Sebastian S.
dc.contributor.authorTjøstheim, Camilla
dc.date.accessioned2022-07-06T15:51:15Z
dc.date.available2022-07-06T15:51:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:108480931:50774851
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003160
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Prevalensen av spiseforstyrrelser er stigende (Taquet et al., 2021). Tidligere studier har funnet at de samme årsakene som fører til spiseforstyrrelser og er tydelige blant nykommere som melder seg inn i treningssenter (Crossley, 2006; Torgersen, 2016). Hensikt: Hensikten med oppgaven var å se på sammenhenger mellom antall treningsdager i uken og symptomer spiseforstyrrelser blant befolkningen som trener på treningssenter; samt forskjeller mellom kvinner og menn blant den norske befolkningen (18+) som har et medlemskap på et treningssenter. Metode: Totalt ble 204 deltakere inkludert i studien, hvorav det var flere kvinner (N=142) enn menn (N=62). Det ble benyttet en kvantitativ metode med et tverrsnittdesign ved bruk av det validerte spørreskjemaet Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), som er utarbeidet etter et etterforskningsbasert intervju (Fairburn & Cooper, 1993). Resultat: De som trener 0-1 økter i uken (N=9) har en høyere gjennomsnittlig EDE-Q score sammenlignet med grupper som trener oftere. Det er vist en middels høy korrelasjon (r < 0.4; p < 0.05) mellom antall treningsøkter i uken og subskalaene restriksjon og bekymring for spising. Kvinner hadde høyere gjennomsnittlig EDE-Q (3.26 SD±1.58) score enn menn 2.45 (SD±1.30). Konklusjon: De som trener 0-1 økter i uken viser sterkere symptomer på spiseforstyrrelser enn de som trener oftere. Kvinner har og sterkere symptomer enn menn. Det vil være høyst nødvendig å forske videre på den generelle befolkningen som benytter seg av treningssenter.
dc.description.abstractAbstract Background: The prevalence of eating disorders is rising (Taquet et al., 2021). Previous studies have found that the same causes that lead to eating disorders and are evident among newcomers who sign up for the gym (Crossley, 2006; Torgersen, 2016). Purpose: The purpose of the task was to look at correlations between the number of exercise days a week and the symptoms of eating disorders among the population who exercise at the gym; as well as differences between women and men among the Norwegian population (18+) who have a membership in a fitness center. Method: A total of 204 participants were included in the study, of which there were more women (N = 142) than men (N = 62). A quantitative method with a cross-sectional design was used using the validated questionnaire the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), which was prepared after an investigation-based interview (Fairburn & Cooper, 1993). Results: Those who train 0-1 sessions a week (N = 9) have a higher average EDE-Q score compared to groups who train more often. A medium high correlation (r <0.4; p <0.05) has been shown between the number of training sessions per week and the subscales restriction and concern about eating. Women had a higher mean EDE-Q (3.26 SD ± 1.58) score than men 2.45 (SD ± 1.30). Conclusion: Those who exercise 0-1 sessions a week show stronger symptoms of eating disorders than those who exercise more often. Women also have stronger symptoms than men. It will be highly necessary to do further research on the general population who use fitness centers.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBacheloroppgave
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel