Show simple item record

dc.contributor.advisorHuseyin Arasli
dc.contributor.authorMayra Neumann Hetland
dc.contributor.authorHanne Klippenberg
dc.contributor.authorHassan Hussain
dc.date.accessioned2022-07-20T15:51:46Z
dc.date.available2022-07-20T15:51:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110030690:47936334
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007317
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven var å finne ut hvilke lederstiler som kunne styrke arbeidsmiljø, trivselen og tilliten til ansatte innenfor hotellbransjen i Norge. Formålet med oppgaven var å gå i dybden på hva som kjennetegnet de forskjellige lederstilene og hva andre ansatte i bransjen mente var den beste lederstilen til å lede dem om de hadde hatt valget. Vi har valgt å diskutere de lederstilene som heter transformasjon og transaksjonsledelse samt la-det-skure ledelse. Vi har dog valgt å legge hovedfokuset vårt på transformasjonsledelse og transaksjonsledelse og bruker la-det-skure ledelse for å sette alt litt på spissen og se om dette påvirker intervjuobjektene sine svar. I tillegg til å lese gjennom eksisterende dokumenter og data, har vi gjennomført dybdeintervjuer av ansatte som jobber innenfor norsk hotellbransjer. Vi valgte å basere undersøkelsen vår på kvalitativ metode fordi vi ønsket å få en personlig og mer dypt inntrykk av hvordan hver og en ansatt opplever det å jobbe under nevnte lederstiler. Oppgavens teori er basert på serviceledelse med undertemaene transformasjons - og transaksjonsledelse. Her tar vi for oss alt av teori vi mener er relevant for oppgaven og det som skal hjelpe leseren til å forstå drøftingen av intervjuene våre bedre.
dc.description.abstractThe theme for this bachelor thesis was to find out which leadership styles could strengthen the working environment, well-being and trust in employees within the hotel industry in Norway. The purpose of the assignment was to go in depth on what characterized the different leadership styles and what other employees in the industry thought was the best leadership style to lead them if they had the choice. We have chosen to discuss the leadership styles called transformation and transaction management as well as passive aggressive management. However, we have chosen to put our main focus on transformation management and transaction management and use passive aggressive management to put everything a little on edge and see if this affects the interviewees' answers. In addition to reading through existing documents and data, we conducted in-depth interviews of employees working in the Norwegian hotel industry. We chose to base our survey on a qualitative method because we wanted to get a personal and deeper impression of how each and every employee experiences working under the mentioned management styles. The thesis theory is based on service management with the sub-themes transformation and transaction management. Here we consider all of the theory we believe is relevant to the thesis and what should help the reader to better understand the discussion of our interviews.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEt innsyn på ansatte i norsk hotellbransje sitt perspektiv av lederstiler Hvilke lederstiler kan styrke arbeidsmiljøet, tilliten og trivselen til ansatte innenfor norsk hotellnæring?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [442]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record