Show simple item record

dc.contributor.advisorMarnburg, Einar
dc.contributor.authorKristoffersen, Kaja Nysted
dc.date.accessioned2022-07-21T15:51:32Z
dc.date.available2022-07-21T15:51:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110030690:47790783
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007563
dc.description.abstractI min bacheloroppgave er det fokusert på den tillitsvalgte i bedriften, dens rolle, påvirkning og innvirkning. Det er lagt frem relevant teori for oppgaven, slik som fagforeninger, tillitsvalgts rolle, medbestemmelse og tidligere forskning. Det er videre drøftet negative og positive sider ved fagforening og tillitsvalgt. Det er brukt kvalitativ metode med dybdeintervju for å belyse min problemstilling og intervjuene er gjort i en oljeservice bedrift på Forus. Det er totalt fire personer som ble intervjuet, hvorav to ledere og to tillitsvalgte i bedriften. Fra dybdeintervjuene er det spesielt trukket frem ulikhetene i responsen, hvorav fire spørsmål uthevet seg. Forskjellene som utmerker seg, er hvordan medbestemmelse og innvirkning er endret gjennom tiden, samt medbestemmelses og tillitsvalgt innvirkning. Her svarer respondentene forskjellig, noe som er spennende å diskutere. Videre blir det diskutert hvorfor akkurat de spørsmålene har ulike svar og hva som eventuelt kan gjøre for å minimere forskjellene i svar. Det blir diskutert at stillingstittel og ansiennitet i bedriften kan påvirke svarene. Leder og tillitsvalgt kan også ha forskjellig svar, da deres intensjoner og forestillinger av saken kan påvirke svaret.
dc.description.abstractIn my bachelor thesis, the focus is on the trade union in the company, its role, influence and impact. Relevant theory for the thesis has been presented, such as trade unions, the role of shop stewards, co-determination and previous research. Negative and positive aspects of trade union and shop steward have also been discussed. A qualitative method with in-depth interviews has been used to shed light on my problem and the interviews were conducted in an oil service company at Forus. A total of four people were interviewed, of which two managers and two shop stewards in the company. From the in-depth interviews, the differences in the response have been highlighted, of which four questions were highlighted. The differences that stand out are how co-determination and impact have changed over time, as well as co-determination and shop stewardly impact. Here the respondents answer differently, which is exciting to discuss. Furthermore, it is discussed why exactly those questions have different answers and what can possibly be done to minimize the differences in answers. It is discussed that job title and seniority in the company can affect the answers. The manager and shop steward may also have different answers, as their intentions and perceptions of the case may affect the answer.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleI hvilken grad tilrettelegges det for samarbeid mellom tillitsvalgt og bedrift, og hvordan fungerer dette i praksis?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [442]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record