Show simple item record

dc.contributor.advisorBojovic, Tina
dc.contributor.authorLamptey, Josephine Naa Lamle
dc.date.accessioned2022-08-03T15:51:29Z
dc.date.available2022-08-03T15:51:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:111953379:47612313
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010027
dc.description.abstractDenne bacheloroppgavens formål er å undersøke hvordan relasjonen mellom barnevernet og det afrikanske miljø kan forbedres. Dette er i forbindelse med barnevernssaker, som er i vurderinger om barnets beste. I flere år har det vært mye diskusjoner om samarbeidet og relasjonen mellom barnevernet og flerkulturelle familier, særlig personer med afrikansk bakgrunn. I media blir det blant annet opplyst at flere flerkulturelle familier opplever frykt og mistillit ovenfor den norske barneverntjenesten (Ylvisaker, Rugkåsa & Hansen-Holm, 2018). Dette kan oftest skyldes ofte manglende informasjon eller feil informasjon om barnevernet, negative rykter om barnevernet i deres nærmiljø. Det har tidligere vært flere afrikanske foreldre som har uttrykt at de opplever fordømmelse og stigma på bakgrunn av deres etnisitet. Samtidig som de opplever at de må skape gode inntrykk i både skoler og barnehage, med bakgrunn av redsel for å motta bekymring. Det har også blitt belyst at afrikanske mødre opplever at det utfordrende å forholde seg til det norske regelverket Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: Hvordan relasjonen mellom barneverntjenesten og det afrikanske miljø kan styrkes? Studiens datamateriale er basert på semi-strukturerte intervjuer. For å utforske oppgavens problemstilling rekrutterte jeg 5 informanter. Informantene bestod av tre personer som har vært i kontakt med barneverntjenesten og som har afrikansk opprinnelse. Videre bestod informantene av en minoritetskonsulent og en barnevernskonsulent. Informantene ble rekruttert gjennom Facebook, og intervjuet ble holdt på Zoom. For å få et større innblikk og forståelse av informantens erfaring har jeg brukt individuelle intervjuer for å samle inn data. Dette er slik at informantene får en større mulighet til å uttale seg om deres personlige meninger, erfaringer og opplevelser. Gjennom intervjuene uttrykte informanten sine forventninger og utfordringer til hvordan samarbeidet og relasjonen mellom barnevernet og barneverntjenesten kan styrkes. I drøftingen har jeg drøftet informantenes besvarelser i lys av teorien, som har blitt brukt i denne oppgaven. Denne oppgaven har vært en spennende og lærerik prosess. Jeg håper videre at denne bacheloroppgaven kan bidra til å gi en større innsikt om hvordan relasjonen mellom barnevernet og det afrikanske miljø kan styrkes.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to investigate how the relationship between child welfare and the African society can be improved. This is in connection with child welfare cases, which are in assessments of the child's best interests. For several years, there have been many discussions about the cooperation and relationship between the child welfare service and multicultural families, especially people with an African background. Among other things, the media reports that several multicultural families experience fear and mistrust of the Norwegian child welfare service (Ylvisaker, Rugkåsa & Hansen-Holm, 2018). This can most often be due to lack of information or incorrect information about the child welfare service, negative rumors about the child welfare service in their immediate environment. There have previously been several African parents who have expressed that they experience condemnation and stigma on the basis of their ethnicity. At the same time, they experience that they must create good impressions in both schools and kindergartens, based on fear of receiving concern. It has also been highlighted that African mothers find it challenging to comply with Norwegian regulations The topic for this bachelor thesis is: How can the relationship between the child welfare service and the African society be strengthened? The data material is based on semi-structured interviews. To explore the topic of the thesis, I recruited 5 informants. The informants consisted of three people who have been in contact with the child welfare service and who are of African origin. Furthermore, the informants consisted of a minority consultant and a child welfare consultant. The informants were recruited through Facebook, and the interview was held at Zoom. To gain a greater insight and understanding of the informant's experience, I have used individual interviews to collect data. This is so that the informants have a greater opportunity to express themselves about their personal opinions and experiences. Through the interviews, the informant expressed their expectations and challenges to how the cooperation and relationship between the child welfare service can be strengthened. In the discussion, I have discussed the informants' answers in light of the theory, which has been used in this thesis. This bachelor thesis has been exciting and an educational process. I hope this bachelor thesis can help to provide a greater insight into how the relationship between child welfare and the African society can be strengthened.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEn kvalitativ studie av hvordan relasjonen mellom barneverntjenesten og det afrikanske miljøet kan styrkes
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record