Show simple item record

dc.contributor.advisorMangen, Anne
dc.contributor.authorEvensen, Mari Rollag
dc.date.accessioned2022-08-06T15:51:10Z
dc.date.available2022-08-06T15:51:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110319777:50140865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010460
dc.description.abstractDenne studien tar for seg hvordan langlesing på nett blir lest. For å se nærmere på det, er det gjort en undersøkelse av hvordan lesere legger merke til modaliteter av ulik utforming, hvordan de opplever dem, om modalitetene fremmer eller hemmer lesing og hvordan valg av leseenhet og -situasjon spiller inn. Studien har en kvalitativ tilnærming, men det er også brukt kvantitative data. Masteroppgaven hviler på en teoretisk tilnærming som kommer fra både medieteori, multimedieteori og leseforskning. Den kvalitative tilnærminga ligger delvis til grunn for innholdsanalysen, fokusgruppeintervjua og tolkning av dataene herfra. Den kvantitative tilnærminga er delvis brukt for å gjøre innholdsutvalg og utforme en spørreundersøkelse. Leseundersøkelsen er gjort med fem over 1000 ord lange XL-saker fra NRK som tekstutvalg. Videre er det undersøkt hvordan informanter i tre ulike aldersgrupper leser disse nettreportasjene. De totalt 15 informantene er mellom 16 og 20 år, mellom 27 og 58 og over 60 år. Alle informantene har lest de fem samme nettartiklene. Deretter har de svart på en spørreundersøkelse om modaliteter i artiklene, leseenheter og lesesituasjoner. Så er det gjort fokusgruppeintervjuer med hver av aldersgruppene. Blant de mest sentrale funna ligger det at modaliteter leses og oppleves i tre hovedkategorier: Enten hopper leseren over dem, eller leseren lar seg forstyrre av dem, eller leseren finner at modalitetene samla sett øker leseopplevelsen. Jo høyere grad av multimodalitet eller potensiell kompleksitet det er, jo flere informanter finner slik langlesing utfordrende. Et annet funn er at «fravær av modaliteter» kan ha positiv innvirkning på lesere. Dette opptrer oftere, jo yngre leseren er. Leseundersøkelsen avdekker også flere forskjeller mellom aldersgruppene når det kommer til omfanget av modaliteter. Det er flere unge enn eldre lesere som opplever en høy grad av multimodalitet som krevende. Et annet viktig funn er at eldre lesere oppfatter mer og flere av multimodaliteten i en nettreportasje enn yngre. Det er også funnet at leseenheter og -situasjoner kan virke negativt inn på fullføringsgraden. Dette skjer i hovedsak hvis lesere ikke på forhånd har gjort overveide valg basert på tidligere erfaring.
dc.description.abstractThis study addresses how digital long reads are read. To take a closer look, a study has been made of how readers notice modalities of different design, how they experience them, whether the modalities promote or inhibit reading and how the choice of reading unit and situation plays a role. The study has a qualitative approach, but quantitative data have also been used. The master's thesis is based on a theoretical approach that comes from both media theory, multimedia theory and reading research. The qualitative approach is partly the basis for the content analysis, focus group interviews and data interpretation. The quantitative approach is partly used to make content selections and design a survey. The reading survey was done with five over 1000 word long XL-articles from NRK as a text sample. Furthermore, it has been investigated how informants in three different age groups read these online reports. The total of 15 informants are between 16 and 20 years old, between 27 and 58 and over 60 years old. All the informants have read the same five online articles. Then they answered a questionnaire about modalities in the articles, reading units and reading situations. Then focus group interviews were conducted with each of the age groups. Among the most interesting findings is that modalities are read and experienced mainly in three ways: Either the reader skips them, or the reader is disturbed by them, or the reader finds that the multimodality increase the reading experience. But the higher the degree of multimodality or potential complexity, the more readers find such long reads challenging. Another finding is that "absence of modalities" can have a positive impact on readers. This occurs more often, the younger the reader is. The reading survey also reveals several differences between the age groups. There are more young than older readers who experience a high degree of multimodality as demanding. Another important finding is that older readers perceive more of the multimodality than younger ones. It has also been found that reading units and situations can have a negative effect on the degree of completion. This mainly happens if readers have not made considered choices in advance based on previous experience.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBrems eller gasspedal? En undersøkelse av multimodal langlesing på NRK.no
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record