Show simple item record

dc.contributor.advisorLinge, Tone Therese
dc.contributor.authorSkagseth, Siv Nardos Frøyland
dc.date.accessioned2022-08-06T15:51:15Z
dc.date.available2022-08-06T15:51:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110030690:47065682
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010462
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNorge blir stadig et større flerkultureltsamfunn hvor flere etniske grupper jobber i det norske arbeidslivet. Som et resultat at av samfunnet stadig er i endring har også arbeidsplasser valgt å satse mer på å få flerkulturelt arbeidsplass. Selv om Norge er et flerkultureltsamfunn er det fremdeles mennesker som opplever fordommer og diskriminering rettet mot sin etniske bakgrunn. Forskningen tar for seg hvilke muligheter og utfordringer kan ansatte med syngelig minoritetsbakgrunn oppleve i norsk arbeidsliv. Fra tidligere forskning har det vist seg at mennesker med en annen etnisk bakgrunn blir diskriminert, og møter fordommer og forventinger i samfunnet i dag. Forskningen tar for seg ulike temaer som mangfold, flerkultur og stereotypier som finnes arbeidslivet og samfunnet. I forskingen er det også tatt for seg hvilke muligheter kandidatene tenker de har med sin bakgrunn. Resultatene viser at flere av kandidatene har opplevd ulike hendelser av diskriminering, fordommer og forventinger. Resultatene består av intervju med fem kandidater som alle har ulike bakgrunner, førstegangs innvandrer, andregangs innvandrer, norskfødt med innvandrerforeldre og adoptert. Alle er i jobb og de har ulike stillinger i arbeidslivet. For å besvare problemstillingen ble den kvalitative metoden benyttet for innhenting av informasjon. Kvalitativ metode passet best for å forske mer i dybden, for å kunne innhente informasjon fra få kandidater hvor enn stiller flere spørsmål og får mer utfyllende svar. I motsetning til bruk av kvantitativ metode hvor en innhenter informasjon fra større gruppe med kort og enkle spørsmål. Etter innsamling av datamateriale ble det gjennomførte en tematisk analyse av funnene.
dc.description.abstractNorway is developing to be a larger multicultural society where several ethnic groups are working in the Norwegian work environment. As a result of the fact that society is constantly changing, workplaces have also chosen to invest more in having a multicultural workplace. Even though Norway is a multicultural society, there are still people who experience prejudice and discrimination based on their ethnic background. The research addresses the opportunities and challenges that employees with a visible minority background may experience in the Norwegian work environment. Previous research has shown that people with different ethnic backgrounds are discriminated against, and face prejudices and expectations in society today. The research addresses various topics such as diversity, multiculturalism, and stereotypes that exist in working society. In the research, it is also considered what opportunities the candidates think they have with their background. The results show that several of the candidates have experienced various incidents of discrimination, prejudice, and expectations. The results consist of interviews with five candidates who all have different backgrounds, first-time immigrants, second-time immigrants, Norwegian-born with immigrant parents, and adopted. Everyone is at work and they have different positions in the working society. To answer the problem, the qualitative method was used to obtain information. Qualitative methods are best suited for more in-depth research, to be able to obtain information from a few candidates wherever they ask more questions and get more comprehensive answers. In contrast to the use of quantitative methods where one obtains information from a larger group with short and simple questions. After collecting data material, a thematic analysis of the findings was carried out.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvilke muligheter og utfordringer kan ansatte med synlig minoritetsbakgrunn oppleve i norsk arbeidsliv?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [545]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record