Show simple item record

dc.contributor.advisorSønneland, Margrethe
dc.contributor.advisorWaage, Lars Rune
dc.contributor.authorStorhaug, Sina
dc.date.accessioned2022-09-23T15:51:13Z
dc.date.available2022-09-23T15:51:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:111017666:21052124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020967
dc.description.abstractDenne studien har hatt som formål å belyse tematikken kjønn- og seksualitetsmangfold i norskfaget, og hvilke representasjoner av kjønn og seksualitet det er som kommer til uttrykk i en lærebok intendert for elever på 10. trinn, Fabel 10: Norsk for ungdomstrinnet (2021) fra Aschehoug Undervisning. Studiens tilhørende problemstilling lød som følger: Hvordan kommer kjønn og seksualitet til uttrykk i Fabel 10 (2021), en lærebok i norskfaget utgitt etter implementeringen av "Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020"? Dette besvares gjennom en systematisk kategorisering av Fabel 10s tekstsamling, samt en analytisk nærlesing av to utvalgte tekster. Kategoriseringen og analysen foregikk begge i lys av queer-teori, hvor blant annet teori fra Judith Butler, Simone de Beauvoir, Eve Kosofsky Sedgwick, R.W. Connell og George L. Mosse ble benyttet. På bakgrunn av funnene som ble gjort, konkluderes tekstkorpuset som heteronormativt. Dette er basert både på en overrepresentasjon av tilsynelatende heterofile karakterer og parrelasjoner, og basert på en mangel av familiekonstellasjoner som bryter med heteronormen. "Skeivhet" har dermed ikke blitt representert tilstrekkelig i tekstkorpuset, og i den grad karakterer som "gjør skeivt" representeres, belyses LHBTQ-problematikker i en enda mindre grad, eller blir rett og slett utelatt.
dc.description.abstractThis study has aimed to shed light to the topic of sexuality and gender diversity in the school subject Norwegian, and which representations of gender and sexuality that are being expressed through a textbook intended for students in grade 10, Fabel 10: Norsk for ungdomstrinnet (2021) by Aschehoug Undervisning. The study's thesis went as following: How are gender and sexuality being expressed in Fabel 10 (2021), a textbook produced for the subject Norwegian published after the implementation of "Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020"? This was answered through a systematic categorization of Fabel 10's collection of texts, as well as through an analytic close reading of two selected texts. The categorization and analysis were both executed in light of queertheory, where theory from Judith Butler, Simone de Beauvoir, Eve Kosofsky Sedgwick, R.W. Connell and George L. Mosse was used. Predicated upon the findings that were made, the textbook was concluded as heteronormative. This conclusion was based on an overrepresentation of apparent heterosexual characters and relationships, and a lack of representations of family constellations that did not fit the heteronormative standard. "Queerness" has therefore not been adequately represented in the collection of texts, and by the extent characters "doing queer" were represented, LGBTQ-themes and problems were even less frequently represented, they were rather omitted.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleDeskriptiv eller (hetero)normativ? Representasjoner av kjønn og seksualitet i læreboka Fabel 10
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1052]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record