Show simple item record

dc.contributor.advisorDversnes, Gunvald.
dc.contributor.authorBjerga, Martinus.
dc.date.accessioned2023-09-09T15:51:14Z
dc.date.available2023-09-09T15:51:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:146751563:37368803
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088402
dc.description.abstractÅ legge til rette for at skolen skal være en arena der elevene kan utfolde seg muntlig, har siden starten av den norske skolen stått svært sentralt. Evnen til å forstå fagstoff, kommunisere det og reflektere og prosessere ny kunnskap, er et av kjerneelementene i dagens skole. Det er etter hvert blitt gjort en del forskning på hvordan elevproduksjon av podkast kan gagne elevenes muntlighet og læring. Hva så med lærerne? Denne masteroppgaven prøver å sette søkelys på hva dagens lærere tenker om denne nye arbeids- og vurderingsmetoden. Masteroppgavens overordnede problemstilling er: «Hvordan gjennomfører og forholder fire norsklærere i grunnopplæringen seg til elevproduksjon av podkaster i norskfaget?». I lys av problemstillingen undersøker jeg hvordan lærerne arbeider med elevproduksjon av podkast i planleggingsfasen, produksjonsfasen og vurderingsfasen. Oppgavens formål er å kunne redegjøre for hvordan dagens lærere arbeider med elevproduksjon av podkast, og hva de synes om denne metoden. Forskning på elevproduksjon av podkast danner bakteppe for studien. Både nasjonal og internasjonal forskning innenfor dette fagfeltet er inkludert. Forskning på muntlighet og læring i skolen står også sentralt i denne studien, slik som Douglas Barnes og Neil Mercer sitt arbeid med utforskende samtaler og Lev Vygotskys sosiokulturelle læringssyn. Denne studien har et kvalitativt forskningsdesign. Totalt sett ble fire lærere dybdeintervjuet i forbindelse med studien. I intervjuene forteller lærerne om sine erfaringer med elevproduksjon av podkast. Intervjuene ble transkribert og i etterkant utsatt for en innholdsanalyse. På bakgrunn av innholdsanalysen, har denne studien kommet frem til fire funn. Det første er at de intervjuede lærerne er enige om at elevproduksjon av podkast endrer elevenes og lærernes rolle i norskfaget. Arbeidsmetoden legger til rette for at elevene blir produsenter av eget fagstoff og at lærerne i større grad enn ved vanlig undervisning blir veiledere. Studiens andre funn er at elevproduksjon av podkast kan legge til rette for egenvurdering i faget, eksemplifisert ved at to av lærerne brukte denne vurderingsmetoden når de lot elevene sine lage podkaster. Det tredje hovedfunnet er at lærerne er uenige med tanke på hvor mye tid som elevene har behov for når de skal lage podkaster. Det kommer frem av denne studien at halvparten av lærerne synes elevproduksjon av podkast er tidkrevende, selv om ingen av lærerne bruker merkverdig lang tid på gjennomførelsen av prosjektene sine. Det siste funnet er at lærerne er uenige i hvilke typer elever som tjener mest på å lage podkaster. To av lærerne mener at elevproduksjon av podkast ikke gagner de svakeste elevene, mens de andre to lærerne mener at det nettopp er de svakeste elevene som muligens gagner mest på denne arbeidsmetoden.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleI arbeid med podkast har nok elevene større rom for kreativ utfoldelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record