Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrset, Anders
dc.contributor.authorKleven, Maren
dc.date.accessioned2023-09-20T15:51:11Z
dc.date.available2023-09-20T15:51:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:146808412:21048184
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090865
dc.description.abstractMuntlig kommunikasjon er en stor del av fremmedspråkopplæringen. Å lære et nytt språk kan være vanskelig for elever. Drama har blitt en vanlig metode å bruke i det fremmedspråklige klasserommet, siden det oppmuntrer elever til å lære et nytt språk på en kreativ og effektiv måte. Denne studien er interessert fremmedspråksangst blant norske syvende klassinger som lærer engelsk som fremmedspråk i skolen, og ønsker videre å avdekke om denne typen angst eksisterer blant unge elever. Samtidig ser den på i hvilken grad kan bruken av drama har på elever med fremmedspråksangst. Studien bestod av 39 syvende klassinger fra to forskjellige klasser på samme skolen, hvor seks elever ble valgt ut til å observeres og individuelt intervjues. For å finne deltakerne til datainnsamlingen, måtte begge klassene svare på en tilpasset versjon av Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) av Horwitz, Horwitz og Cope (1986), som ble tilpasset og oversatt av Todal (2022). Elevene viste spor av tegn på fremmedspråksangst ble valgt ut. To dramaaktiviteter ble brukt for å se om drama hadde en positiv effekt på disse elevene. Studien fant at begge klassene viste spor av fremmedspråksangst. Observasjonens funn viste at elevene tegn til engstelighet. Funnene fra de individuelle intervjuene viste at alle elevene fant det skummelt å snakke engelsk i klasserommet, selv om flertallet av elevene rapporterte at de var i stand til å snakke engelsk i mindre grupper. Etter undervisningsopplegget med drama, rapportere elevene at de likte aktivitetene, og at aktivitetene gjorde det enklere for dem å snakke engelsk, samtidig som de ble mer avslappet og mindre nervøs i engelsktimen. Flertallet av elevene rapporterte at de foretrakk å gjøre drama aktiviteter når det kom til å snakke engelsk i klasserommet. De generelle funnene viser at dramaaktivitetene hadde en positiv effekt på elevene, og de gjorde dem mer avslappet og mindre nervøse, og senket angsten litt når det kom til å snakke engelsk i klasserommet. Formålet med studien er å bidra til å fylle gapet som eksisterer på muntlig fremmedspråksangst blant unge elever, i tillegg til å tilføre informasjon til både eksisterende og fremtidige språklærere. Lærere kan benytte informasjonen fra resultatene i studien til å tilpasse opplæringen med et mål om å lette eller forebygge angst blant elevene, da denne form for angst kan hindre læringsprosessen.
dc.description.abstractOral communications is an important part of the language learning process. Learning a new language can be challenging for young learners. Drama has become a commonly used tool in the foreign language classroom since it encourages learners to learn a new language creatively and effectively. The present study is interested in foreign language speaking anxiety among Norwegian 7th grade learners who are learning English as a foreign language in school and sets out to discover whether this form of anxiety is present among young learners. It additionally looks at to what extent the use of drama can help learners experiencing signs of foreign language speaking anxiety. The study consisted of 39 7th grade learners from two different classes at the same school, where 6 learners were selected for observations and individual interviews. To find the participants for the data collection, both classes answered an adapted version of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) by Horwitz, Horwitz, and Cope (1986), which was adapted and translated by Todal (2022). The learners who showed traces of sign of foreign language speaking anxiety were selected. Two drama activities were used to see if drama had a positive effect on these learners. The study found that both classes had traces of foreign language speaking anxiety. The observation findings showed that learners displayed signs of anxiety. Findings from the individual interviews showed that alle the learners found it scary to speak in the classroom, although the majority of the learners reported that they were able to speak English in smaller groups. Following the intervention, the learners also reported that the activities made it easier for them to speak English. Most of the learners reported that they preferred doing drama activities when it came to speaking English in the classroom. The overall findings showed that the drama activities had a positive effect on the learners, and it made them relaxed and less nervous, slightly lowering their anxiety slightly when it came to speaking English in the classroom. The present study aims to fill the research gap that exists on foreign language speaking anxiety among young learners, as well as provide information about the topic for both present and future language teachers. Several teachers may use these findings to adapt their foreign language classes to alleviate or prevent anxiety among their learners, as this form of anxiety may hinder the language learning process.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleI hvilken grad påvirker bruken av drama fremmedspråksangsten til 7.klasse elever som har Engelsk som fremmedspråk?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1080]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record