Show simple item record

dc.contributor.advisorTønnessen, Espen
dc.contributor.authorHolberg, Sundgaard Fredrikke
dc.date.accessioned2024-01-06T16:51:11Z
dc.date.available2024-01-06T16:51:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:186958617:70319935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3110245
dc.description.abstractI Norge er det over 370 000 registrerte unge og voksne fotballspillere, spredt over 818 klubber (NFF, 2017). Mange unge, ivrige spillere har ambisjoner om å nå et profesjonelt nivå (Williams & Reilly, 2000). Å bli valgt ut til aldersbestemte landslag anses som viktig for utviklingen av unge fotballtalenter, med mål om å forme dem til elitespillere. Derfor var det interessant å undersøke sammenhengen mellom deltakelse på aldersbestemte landslag i ungdomsårene og suksess på seniornivå i herrefotball. Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie med utgangspunkt i 4 fagfellevurderte studier som ble tatt i bruk for å belyse problemstillingen. Funn i denne studien tyder på at en helhetlig tilnærming antydes å være avgjørende for utviklingen av spillere på aldersbestemte landslag. Nasjonale forskjeller i tidlig spesialisering og suksessindikatorer bør tas i betraktning. Praktiske implikasjoner fokuserer på tilpassede utviklingsprogrammer og omfattende evalueringer for å optimalisere talentutvikling. Studien belyser hvordan fotballtalenter utvikles, men det finnes en begrenset mengde forskning om forholdet mellom deltakelse på aldersbestemte landslag og senere suksess på seniornivå. Herrebrøden og Bjørndal (2022) påpeker at denne sammenhengen var sterkere i ledende fotballnasjoner sammenlignet med Skandinaviske land. Den nylige suksessen til Norges U17- og U19-landslag indikerer en høy kvalitet i Norges talentutviklingsprogrammer. Norges U21-lag sin deltakelse i EM-kvalifiseringen i 2022 og det faktum at 19 spillere har debutert på A-landslaget i etterkant kan indikere en positiv sammenheng mellom spill på aldersbestemte landslag og suksess på seniornivå, men det er nødvendig med mer forskning på området for å kunne si noe konkluderbart om temaet. Nøkkelord: Talentidentifisering, talentseleksjon, talentutvikling
dc.description.abstractIn Norway, there are over 370 000 registered youth and adult football players across 818 clubs (NFF, 2017). Many young, enthusiastic players aspire to reach professional status (Williams & Reilly, 2000). Selection for age-specific national teams is deem crucial for nurturing young football talents towards becoming elite players. Hence, exploring the link between participation in age- specific national teams during youth and subsequent success at the senior level in men`s football is intriguing. This bachelor´s thesis is a literature review, drawing on four peer-reviews studies to shed light on this topic. This study suggests that a comprehensive approach is critical for the development of players on age-specific national teams. National differences in early specialization and success indicators should be considered. Practical implications focus on tailored development programs and thorough evaluations to optimize talent development. This study highlights how football talents are nurtured, but there is limited research on the relationship between participation in age-specific national teams and later success at the senior level. Herrebrøden and Bjørndal (2022) noted that this correlation was stronger in leading football nations compared to Scandinavian countries. The recent successes of Norway´s U17 and U19 national teams suggest a high quality in Norway´s talent developments programs. The participation of Norway´s U21 team in the 2022 European Championship qualifiers, and the fact that 19 players have made their debut in the senior national team afterward, may indicate a positive link between playing on age-specific national teams and success at the senior level. However, more research is needed to draw definitive conclusions on this topic. Keywords: Talent identification, talent selection, talent development
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEr det en sammenheng mellom spill på aldersbestemte landslag (13-21 år) og suksess på seniornivå i herrefotball i Europa?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1052]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record