Show simple item record

dc.contributor.advisorBrown, Cecilie Waallann
dc.contributor.authorBuktenes, Linnea
dc.date.accessioned2024-03-16T16:51:14Z
dc.date.available2024-03-16T16:51:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:182188040:96038724
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122746
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på å lære engelsk grammatikk gjennom fysisk aktiv lærings (FAL) metoder i det norske klasserom. Mer spesifikt fokuserer studien på om FAL-metoden er en effektiv metode å bruke når elever skal lære om bøying av verb og om elevene likte å lære gjennom metoden. Kort fortalt er FAL en læringsmetode som kombinerer læring med fysiske aktiviteter. FAL er for det meste et kjent fenomen i matematikk og brukes også i enkelte andre fag. Tidligere forskning på FAL indikerer positive pedagogiske resultater og antyder at det er en læringsmetode som skaper spenning og glede blant elever. Det er imidlertid utført lite forskning på bruk av FAL i engelsktimer, spesielt når det gjelder undervisning av engelsk i det norske klasserom. Studien omgir et av de vanskeligste temaene når det kommer til engelsk språkinnlæring, nemlig verb bøying. Den undersøker om undervisning av verb bøying gjennom fysiske aktiviteter er effektivt og morsomt for elevene. For å adressere forskningsgapet, brukte den nåværende studien et forskningsdesign med blandede metoder. Undersøkelsen var basert på to klasser i 5.trinn. Elevene i begge klassene gjennomførte en forhåndstest før den ene klassen gjennomførte et FAL-prosjekt på tre leksjoner og den andre klassen gjennomførte et ikke-aktivt læringsprosjekt på tre leksjoner. (Ikke-aktiv refererer her til mangel på organisert fysisk aktivitet). Elevene fullførte deretter en etter-test og en forsinket etter-test. Begge klassene fikk oppleve FAL-prosjektet og det ikke-aktive læringsprosjektet, og helt på slutten svarte begge klassene på en undersøkelse som så på hvordan elevene opplevde læring gjennom FAL metoden og den ikke-aktive metoden. Til slutt deltok to grupper på tre elever i gruppeintervjuer med fokus på deres erfaringer fra begge leksjonene. Studiens funn sammenfaller med tidligere forskning som ser på det å lære andre fag gjennom FAL og viser at læringsutbyttet var likt mellom FAL grupper og ikke-aktive grupper. De fleste av elevene syntes FAL var morsomt og engasjerende, og de følte de hadde et godt læringsutbytte av metoden. Det var noen få elever som foretrakk å lære gjennom ikke-aktive læringsmetoder. FAL var med på å skape variasjon i undervisningen som alle elevene var enige om at manglet i engelsktimene. Studiet tar for seg elevenes stemmene og det er viktig å ha i bakhodet når man arbeider med egen undervisningspraksis.
dc.description.abstractThis study focuses on learning grammar through physically active learning (PAL) methods in the English foreign language (EFL) classroom. More specifically, the study focuses on whether the PAL method is an effective method to use when teaching EFL learners about verb tenses, and whether the learners enjoyed learning through the method. In short, PAL is a learning method which combines learning with physical activities. PAL is, for the most part, a known phenomenon in mathematics and is also used in some other subjects. Previous research on PAL indicates positive educational outcomes and suggests that it is a learning method that creates excitement and enjoyment among learners. However, little to no research has been conducted on utilizing PAL in English lessons, especially when it comes to teaching English in EFL classrooms. The current study surrounds one of the most difficult topics when it comes to English language learning, namely verb tenses. It looks at whether teaching verb tenses through physical activities is efficient as well as enjoyable for learners in EFL classrooms. To address the research gap, the current study utilized a mixed methods research design. The research was based on two classes in Year 5. The learners in both classes completed a pre-test before one class engaged in a 3-lesson PAL project and the other class engaged in a 3-lesson non-active learning (NAL) project (non-active here refers to a lack of organised physical activity). The learners then completed a post-test and a delayed post-test. Both classes got to experience the PAL project and the NAL project, and at the very end, both classes responded to a survey looking at how the learners experienced learning through PAL and NAL methods. Last, two groups of three learners participated in group interviews focusing on their experiences from both lessons. The study’s findings coincide with previous research looking at learning other subjects through PAL and show that the educational outcomes were similar between the two groups. Most of the learners found PAL to be fun and engaging, and they experienced positive learning outcomes. There were a few learners who preferred learning through NAL. However, PAL created variations that all learners agreed were missing from English lessons. The study works with the voices of the learners and is important to keep in mind when working with classroom practices.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleÅ undervise engelsk grammatikk til norske elever gjennom fysisk aktive læringsmetoder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1052]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record