Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Rosie Grødem
dc.date.accessioned2009-01-27T09:50:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185540
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractDet foregår i dag mye innovasjonsarbeid i skolen, både initiert av skolen selv og pålagt skolen utenfra. Innovasjonsarbeid er definert som ”en planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis” (Skogen & Sørlie 1992). Fullan (1991) deler fasene i et endringsarbeid inn i tre faser: initiering, implementering og institusjonalisering. Initiering er en forberedelses- og klargjøringsfase, implementering er gjennomføringen av endringen mens institusjonalisering er fasen hvor endringene skal bygges inn i de daglige rutinene. Min studie retter fokus mot initieringen og implementeringen av prosjektet Connect Oslo i fire skoler og da særlig mot rektors rolle i arbeidet slik rektor selv opplevde det. Connect Oslo var et innovasjonsprogram som ble initiert utenfra skolene. Utdanningsetaten i Oslo og Senter for Atferdsforskning. Imidlertid hadde skolene stor grad av frihet i utformingen av tiltak i arbeidet slik at det møtte de behov skolene hadde. Rektorene ved de fire skolene ble intervjuet en gang hver om deres rolle i initiering og implementering av Connect Oslo ved sin skole. Hensikten var å se på hvilken måte de hadde bidratt og for så å se dette i forhold til teori og tidligere forskning. Funn fra mine intervjuer tyder på at alle rektorene hadde en sentral rolle i initieringsfasen av programmet. Det var de som tok initiativet til å søke om deltakelse og de var opptatt av at programmet møtte behov de hadde på skolen. Skolens prosjektgruppe (ressursgruppe) viste seg å være viktig i arbeidet på skolene. Rektor var med i disse gruppene, enten som leder eller medlem. Det går fram av undersøkelsen at implementeringen har foregått noe ulikt på skolene, men at rektor på alle skolene har hatt oppgaver som pådriver, tilrettelegger og problemløser som sentral. Imidlertid er det forskjell på hvordan rektorene har fulgt opp disse rollene over tid, noe som kan ha betydning for om implementeringsfasen gir grunnlag for en senere institusjonalisering av endringen.en
dc.format.extent4293351 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2007en
dc.subjectinnovasjonsarbeid i skolenen
dc.subjectrektors rolleen
dc.subjectinitieringen
dc.subjectimplementeringen
dc.subjectConnect Osloen
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleInnovasjonsarbeid i skolen og rektors rolle : en studie av fire skolers arbeid med programmet Connect Osloen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [672]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record