Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokka, Berit
dc.date.accessioned2012-02-06T09:51:31Z
dc.date.available2012-02-06T09:51:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185691
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å se på hvordan personalet i en barnehage anvender Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (heretter Rammeplanen) som ble innført av Kunnskapsdepartementer i 2006, og hvordan de implementerer sosial kompetanse. Alle barnehager i Norge skal følge Rammeplanen som en overordnet plan og dermed er det grunnlag for å tro at denne studien kan være relevant for andre barnehager. Måtene personalet jobber med sosial kompetanse vil være sentralt for denne studien og problemstillingen er følgende: Hvordan omsetter barnehagen innholdet om sosial kompetanse i Rammeplanen til praktisk handling? Det teoretiske utgangspunktet er å definere sosial kompetanse og sosiale ferdigheter, innhold i Rammeplanen samt å presentere ulike måter barnehager kan organisere arbeidet med sosial kompetanse. Faglitteratur som er anvendt er variert, og viser både til forskning i Norge og internasjonalt. Studien benytter en kvalitativ forskningstilnærming, da denne metoden er best egnet til å gå i dybden av det som skal forskes på (Thagaard, 2009) og innhenting av data blir utført ved å bruke av et kvalitativt forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Utvalget består av styrer, to pedagoger og to assistenter i en barnehage. Inndelingen i resultat og drøfting er basert på tre tematiske kategorier: Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter, Personalets kompetanse og Implementering av planer. Dette er gjort i henhold til problemstilling der kategoriene er sentrale. Det viser seg at informantene i stor grad bygger sin forståelse på erfaringskunnskap og det ser ut til de mangler en klar teoretisk plattform i arbeidet med sosial kompetanse og sosiale ferdigheter. Avslutningsvis i masteroppgaven blir det presentert en oppsummering av funn i forbindelse med problemstilling, deretter noen metodiske forbehold og implikasjoner for praksis og til slutt forslag til videre forskning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;
dc.subjectspesialpedagogikkno_NO
dc.subjectsosial kompetanseno_NO
dc.subjectsosiale ferdighetsdimensjonerno_NO
dc.subjectpersonalets bevisstherno_NO
dc.subjectkvalitetno_NO
dc.titleSosial kompetanse i rammeplanenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [672]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel