Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSærheim, Marianne Ree
dc.date.accessioned2014-09-26T10:39:29Z
dc.date.available2014-09-26T10:39:29Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221766
dc.descriptionMaster's thesis in Early childhood educationnb_NO
dc.description.abstractDenne masterstudien er en del av prosjektet Values education in Preschool som ledes av Eva Johansson på Universitetet i Stavanger. Prosjektet har sitt opphav i tidligere forskning som er gjort av Johansson (2009, 2010) og Emilson (2007, 2008) om hvordan voksne eksplisitt og implisitt kommuniserer verdier i møtet med barn i barnehagen. Kvalitative data er samlet inn av prosjektdeltakerne gjennom intervjuer og observasjoner. Syv barnehager er representert. Fokuset er på barn i alderen 1- 5 år, men hovedvekten er på de under 3 år. Kommunikasjon mellom barn og voksne i planlagte situasjoner som samlingsstund og måltid, og ikke-planlagte situasjoner som fri lek og garderobesituasjoner Jeg måtte gjøre et utvalg her, og observasjon av samlingsstunder ble mitt anliggende. Det empiriske materialet er to video-observasjoner. Gjennom en hermeneutisk metode er observasjoner fra samlingsstunder blitt analysert, tolket og diskutert. Ut fra en slik tilnærming har jeg hatt mulighet til å se og tolke verdiene som kroppslig uttrykkes i møtet med det yngste barnet fra et helhetlig perspektiv. Jürgen Habermas (1995) sin teori om kommunikative handlinger er det mest vesentlige teoretiske rammeverket for verdiprosjektet. Begreper som blant annet kommunikative og strategiske handlinger samt det doble samfunnsperspektivet med komponentene system og livsverden står sentralt. I tillegg til denne teoretiske tilnærmingen har jeg også valgt å benytte Merleau-Ponty sine tanker om kroppssubjektet. Den sistnevnte er spennende i og med at min problemstilling omhandler de yngste barna, og derigjennom det kroppslige og nonverbale; dette er ikke eksplisitt vektlagt hos Habermas. Denne studien har som formålet å fremskaffe kunnskaper om verdier i hverdagslivet i barnehagen gjennom å studere hvordan verdier kroppslig kommuniseres hos de voksne, og hvordan denne kan virke inn på de yngste barnas vilkår for å skape mening. Slik vil denne undersøkelsen kunne være med på å synliggjøre og skape kunnskaper om hvor «verdifull» kroppens kommunikasjon er i møtet med de yngste barna, og hva dette har å bety for å skape en barnehagehverdag som er til beste for dem. Et samlet resultat viser at de voksne gjennom blikk, tone/stemmevariasjon og mimikk/kroppsbevegelser uttrykker en rik flora av verdier, som ut fra Habermas begreper kan tolkes både som kommunikative og strategisk handlinger. I lys av hva som syntes å skape gode vilkår for de yngste barnas meningsskaping i samlingsstundene, kan kroppslige uttrykk koblet til kommunikative handlinger trekkes frem. Verdier som likeverd, gjensidighet, og felles forståelse uttrykt på en «lekfull» måte, var fremtredende i disse kommunikasjonshandlingene. Dette kan begrunnes ut fra at kommunikasjonen finner sted mellom voksne og barn. Diskusjonen er forankret i Habermas sitt doble samfunnsperspektiv, der verdiene som de voksne kroppslig uttrykker og de ulike vilkårene dette gir for å skape mening for de yngste barna, diskuteres både fra et livsverdens- og et systemperspektivnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IBU/2014;
dc.subjectbarnehagevitenskapnb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectmeningsskapingnb_NO
dc.titleDen "verdifulle" kroppennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber66 + annetnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel