Master- og bacheloroppgaver i barnehagevitenskap

Recent Submissions

 • Litteraturen om den risikofylte leken 

  Hestad. Iselin (Bachelor thesis, 2023)
  Bakgrunn: Risikofylt lek er noe som finner sted i alle barnehager, men det er varierende i hvor stor grad denne type lek blir tilrettelagt eller godtatt. Her er det variasjon av hva som ses på som ok eller ikke. I rammeplanen ...
 • hvordan skal barnehagelærere forholde seg til lek i barnehagen? 

  Snåsøy, Torbjørn (Bachelor thesis, 2023)
  Lek er et av spenningsfeltene i pedagogisk arbeid i barnehagen og hvordan vi forholder oss til lek som barnehagelærere er noe som stadig forskes på. Jeg ønsker i denne bacheloroppgaven å lære mer om hvordan jeg skal forholde ...
 • Barns språklige læring gjennom rollelek 

  Kaja Pernille Samuelsen (Bachelor thesis, 2023)
  Barns språklige læring i rollelek Sammendrag Gjennom denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg temaene språklig læring og lek, der jeg skal trekke hovedfokuset mot rollelek. For å belyse viktigheten rundt min problemstilling ...
 • På sportet av omsorg i barnehagen 

  Rossland, Alf Olav (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har jeg vært “på sporet av omsorg i barnehagen”. Hensikten med oppgaven har vært å avdekke omsorgsforståelsen hos de ansatte i barnehagen. Grunnlaget for studien er problemstillingen “Hvilken ...
 • Hvordan ivaretas verdiene omsorg og demokrati i barnehagene i Kosovo? 

  Merita Camil Gashi (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven setter forfatteren lys på verdiene omsorg og demokrati i barnehager i Kosovo. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan tre barnehagelærere i Kosovo ivaretar verdiene og omsorg i den barnehagen de jobber ...
 • Det fysiske innemiljøets betydning for motorisk utvikling 

  Løland, Morten. (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloroppgaven undersøkes det hvordan det fysiske innemiljøet i barnehagen kan tilrettelegges med tanke på å fremme toddlerlek og motorisk utvikling. Tematikken undersøkes med bakgrunn i den voksne sin rolle. Som ...
 • Vennskap i barnehagen - en bacheloroppgave om barns vennskap i barnehagen og pedagogisk leder sine bidrag til vennskap 

  Jonas Deisz; Steffen Knutsen; Kristian Eia (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloroppgaven har vi valgt å bruke kvalitativt intervju for å gå i dybden og svare på problemstillingen: «Hvordan legger pedagogisk leder til rette for vennskap blant de minste barna (0-3 år)?». I sammenheng med ...
 • Barns kreativitet og fantasi 

  López T., Maura Lorena.; Utvik, Karoline.; Martinsen, Irene. (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloroppgaven tar vi for oss problemstillingen: “Hvordan kan barnehagebarns kreative prosesser bli stimulert i lys av Malcolm Ross´ modell i formingsaktiviteten maling?” Kreativitet er et fenomen som blir nevnt ...
 • Tilvenning for de yngste barna (1-2 år) 

  Tangen Karoline; Stangeland Henriette Malén (Bachelor thesis, 2023)
  Bacheloroppgaven vår handler om hvordan pedagogisk leder skal legge til rette for en trygg og god start i barnehagen for de yngste barna (1-2 år). Samtidig ved å knytte det opp til det øvrige personalet som er på en avdeling ...
 • Koronapandemiens påvirkning på pedagogiske ledere i barnehagen 

  Zora, Merna; Stave, Sarah Elise (Bachelor thesis, 2023)
  Som følge av den verdensomspennende pandemien med navn covid-19, ble barnehager i Norge brått stengt ned den 12.mars 2020. Den nye hverdagen etter gjenåpningen av barnehagene, var preget av strenge restriksjoner for å ...
 • Barn og krigstraume i barnehagen 

  Lid, Isabelle Chloé (Bachelor thesis, 2023)
  Teamet til denne bacheloroppgaven handler om barn og krigstraume. Oppgaven retter blikk mot hvordan barnehagen som organisasjon arbeider med flykningsbarn. Jeg ønsker å finne ut hvordan barnehagene arbeider med barn som ...
 • Hvordan pedagogiske ledere jobber med flerspråklige barn i avdelingen? 

  Tlumang Bawi Dawt Sung; Tewelde Stelle Berhane; Halleland Jenny (Bachelor thesis, 2023)
  Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall minoritetsspråklig barn økt fra 20508 barn i 2015 til 21208 i 2022 (statistisk sentralbyrå, 2022). Dette utgjør 3,4 prosent øke antall av barna som har minoritetsbakgrunn i barnehagen ...
 • Hvordan kan den pedagogiske lederen tilrettelegge for inkludering av flerspråklige barn i lek? 

  Bugurcu, Zeliha. (Bachelor thesis, 2023)
  Denne bacheloroppgaven omhandler inkludering av flerspråklige barn. I forskningsarbeidet mitt har jeg brukt kvalitativt intervju for å svare på problemstillingen: Hvordan kan den pedagogiske lederen tilrettelegge for ...
 • Foreldresamarbeid med foreldre fra andre land 

  Mæle, Anne Langeland (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloroppgaven er temaet mangfold og inkludering med fokus på foreldresamarbeid, og da helst i møte med foreldre som ikke kan noe særlig norsk. Jeg har brukt kvalitativt intervju som metode for å finne ut hvordan ...
 • Pedadgogisk ledelse og tilstedeværelse i lek 

  Larsen, Ine Marie Nygaard; Risnes, Anita (Bachelor thesis, 2023)
  Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaene Barns utvikling, lek og læring og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Vi har som formål i denne oppgaven å besvare problemstillingen: “Hvordan den pedagogiske lederen ...
 • Tilrettelegging for tema- og prosjektarbeid i barnehagen 

  Nilsen, Rikke Helen; Bjørheim, Kristine Pedersen (Bachelor thesis, 2023)
  Denne bacheloroppgaven retter et blikk mot hvordan barnehagen legger til rette for skapende og estetiske læreprosesser i formingsfaget. For å svare på vår problemstilling har vi anvendt kvalitativt forskningsintervju som ...
 • Barns kompetanser i problemløsning! «Hvilke matematiske kompetanser trenger barna i sin problemløsning med kodeleken Kubo?» 

  Doreen Korup; Mona Iren Wathne; Ingeborg Øverland (Bachelor thesis, 2023)
  Vi vil i denne oppgaven se på hvilke matematiske kompetanser barn tyr til under problemløsning. Bruk av Matematikk og digitale verktøy er noe man kan tenke seg vil variere i barnehager med ulike satsningsområder. Om ...
 • Musikk i barns tidlige utvikling 

  Waldejer, Maria (Bachelor thesis, 2023)
  I mitt forskningsprosjekt har jeg tatt for meg problemstilling med følgende lyd: «Hvorfor er det viktig med musikk i barns tidlige relasjoner og samspill, og hvordan kan det arbeides med å tilføre musikk i de yngste barns ...

View more