Viser treff 1-20 av 270

  • Litteraturen om den risikofylte leken 

   Hestad. Iselin (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Risikofylt lek er noe som finner sted i alle barnehager, men det er varierende i hvor stor grad denne type lek blir tilrettelagt eller godtatt. Her er det variasjon av hva som ses på som ok eller ikke. I rammeplanen ...
  • hvordan skal barnehagelærere forholde seg til lek i barnehagen? 

   Snåsøy, Torbjørn (Bachelor thesis, 2023)
   Lek er et av spenningsfeltene i pedagogisk arbeid i barnehagen og hvordan vi forholder oss til lek som barnehagelærere er noe som stadig forskes på. Jeg ønsker i denne bacheloroppgaven å lære mer om hvordan jeg skal forholde ...
  • Barns språklige læring gjennom rollelek 

   Kaja Pernille Samuelsen (Bachelor thesis, 2023)
   Barns språklige læring i rollelek Sammendrag Gjennom denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg temaene språklig læring og lek, der jeg skal trekke hovedfokuset mot rollelek. For å belyse viktigheten rundt min problemstilling ...
  • På sportet av omsorg i barnehagen 

   Rossland, Alf Olav (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg vært “på sporet av omsorg i barnehagen”. Hensikten med oppgaven har vært å avdekke omsorgsforståelsen hos de ansatte i barnehagen. Grunnlaget for studien er problemstillingen “Hvilken ...
  • Hvordan ivaretas verdiene omsorg og demokrati i barnehagene i Kosovo? 

   Merita Camil Gashi (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven setter forfatteren lys på verdiene omsorg og demokrati i barnehager i Kosovo. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan tre barnehagelærere i Kosovo ivaretar verdiene og omsorg i den barnehagen de jobber ...
  • Det fysiske innemiljøets betydning for motorisk utvikling 

   Løland, Morten. (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hvordan det fysiske innemiljøet i barnehagen kan tilrettelegges med tanke på å fremme toddlerlek og motorisk utvikling. Tematikken undersøkes med bakgrunn i den voksne sin rolle. Som ...
  • Vennskap i barnehagen - en bacheloroppgave om barns vennskap i barnehagen og pedagogisk leder sine bidrag til vennskap 

   Jonas Deisz; Steffen Knutsen; Kristian Eia (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å bruke kvalitativt intervju for å gå i dybden og svare på problemstillingen: «Hvordan legger pedagogisk leder til rette for vennskap blant de minste barna (0-3 år)?». I sammenheng med ...
  • Barns kreativitet og fantasi 

   López T., Maura Lorena.; Utvik, Karoline.; Martinsen, Irene. (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven tar vi for oss problemstillingen: “Hvordan kan barnehagebarns kreative prosesser bli stimulert i lys av Malcolm Ross´ modell i formingsaktiviteten maling?” Kreativitet er et fenomen som blir nevnt ...
  • Tilvenning for de yngste barna (1-2 år) 

   Tangen Karoline; Stangeland Henriette Malén (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven vår handler om hvordan pedagogisk leder skal legge til rette for en trygg og god start i barnehagen for de yngste barna (1-2 år). Samtidig ved å knytte det opp til det øvrige personalet som er på en avdeling ...
  • Koronapandemiens påvirkning på pedagogiske ledere i barnehagen 

   Zora, Merna; Stave, Sarah Elise (Bachelor thesis, 2023)
   Som følge av den verdensomspennende pandemien med navn covid-19, ble barnehager i Norge brått stengt ned den 12.mars 2020. Den nye hverdagen etter gjenåpningen av barnehagene, var preget av strenge restriksjoner for å ...
  • Barn og krigstraume i barnehagen 

   Lid, Isabelle Chloé (Bachelor thesis, 2023)
   Teamet til denne bacheloroppgaven handler om barn og krigstraume. Oppgaven retter blikk mot hvordan barnehagen som organisasjon arbeider med flykningsbarn. Jeg ønsker å finne ut hvordan barnehagene arbeider med barn som ...
  • Hvordan pedagogiske ledere jobber med flerspråklige barn i avdelingen? 

   Tlumang Bawi Dawt Sung; Tewelde Stelle Berhane; Halleland Jenny (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall minoritetsspråklig barn økt fra 20508 barn i 2015 til 21208 i 2022 (statistisk sentralbyrå, 2022). Dette utgjør 3,4 prosent øke antall av barna som har minoritetsbakgrunn i barnehagen ...
  • Hvordan kan den pedagogiske lederen tilrettelegge for inkludering av flerspråklige barn i lek? 

   Bugurcu, Zeliha. (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven omhandler inkludering av flerspråklige barn. I forskningsarbeidet mitt har jeg brukt kvalitativt intervju for å svare på problemstillingen: Hvordan kan den pedagogiske lederen tilrettelegge for ...
  • Foreldresamarbeid med foreldre fra andre land 

   Mæle, Anne Langeland (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven er temaet mangfold og inkludering med fokus på foreldresamarbeid, og da helst i møte med foreldre som ikke kan noe særlig norsk. Jeg har brukt kvalitativt intervju som metode for å finne ut hvordan ...
  • Pedadgogisk ledelse og tilstedeværelse i lek 

   Larsen, Ine Marie Nygaard; Risnes, Anita (Bachelor thesis, 2023)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaene Barns utvikling, lek og læring og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Vi har som formål i denne oppgaven å besvare problemstillingen: “Hvordan den pedagogiske lederen ...
  • Tilrettelegging for tema- og prosjektarbeid i barnehagen 

   Nilsen, Rikke Helen; Bjørheim, Kristine Pedersen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven retter et blikk mot hvordan barnehagen legger til rette for skapende og estetiske læreprosesser i formingsfaget. For å svare på vår problemstilling har vi anvendt kvalitativt forskningsintervju som ...
  • Barns kompetanser i problemløsning! «Hvilke matematiske kompetanser trenger barna i sin problemløsning med kodeleken Kubo?» 

   Doreen Korup; Mona Iren Wathne; Ingeborg Øverland (Bachelor thesis, 2023)
   Vi vil i denne oppgaven se på hvilke matematiske kompetanser barn tyr til under problemløsning. Bruk av Matematikk og digitale verktøy er noe man kan tenke seg vil variere i barnehager med ulike satsningsområder. Om ...
  • Musikk i barns tidlige utvikling 

   Waldejer, Maria (Bachelor thesis, 2023)
   I mitt forskningsprosjekt har jeg tatt for meg problemstilling med følgende lyd: «Hvorfor er det viktig med musikk i barns tidlige relasjoner og samspill, og hvordan kan det arbeides med å tilføre musikk i de yngste barns ...