Show simple item record

dc.contributor.advisorRoland, Pål
dc.contributor.authorRefsnes, Seri
dc.date.accessioned2018-05-16T13:05:37Z
dc.date.available2018-05-16T13:05:37Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498449
dc.descriptionMaster's thesis in special educationnb_NO
dc.description.abstractSamandrag Føremålet med studien har vore å sjå på korleis skular handterer aggresjon i elevgruppa, både proaktiv og reaktiv aggresjon. Det har vore eit særleg fokus på leiarane si rolle i dette arbeidet. Problemstillinga har vore: «Korleis kan skular handtera proaktiv og reaktiv aggresjon? Leiinga si rolle i dette arbeidet». Studien har vore basert på kvalitativ metode, og eit relativt strukturert fokusgruppeintervju blei valt som forskingsmetode. Utvalet bestod av tre leiargrupper, med til saman 12 deltakarar. Fokusområda i intervjuguiden tok utgangspunkt i kjente internasjonale omgrep og tema innan fagfeltet, som omgrepet aggresjon, handtering av aggresjon i eit leiarperspektiv, det autoritative perspektivet og systemarbeid. I tillegg til desse fokusområda var endringsleiing eit sentralt område. Resultata viste at kunnskap om omgrepa i intervjuguiden var prega av usikkerheit og sprikande forståing, både blant leiarar og i personalet. Med usikker kunnskap om proaktiv og reaktiv aggresjon, og det autoritative perspektivet, vil ein truleg ikkje vera ei god nok støtte for verken elevar, personale eller foreldre i arbeidet med å handtera elevar som viser utfordrande åtferd. Det trengst kompetanseheving kring temaet aggresjon, men også om det autoritative perspektivet, både på individ- og organisasjonsnivå. Funna viste vidare at leiargruppene har mykje å henta på ei kollektiv orientering i arbeidet, og på korleis dei som leiarar kan leggja til rette for kollektive læringsprosessar i personalet. Med bakgrunn i dette, vil det å utvikla eit autoritativt organisasjonsklima, kunna vera eit spanande felt og forska vidare på. Nøkkelord: Reaktiv aggresjon, proaktiv aggresjon, leiing med vekt på endringsleiing, det autoritative perspektiv, autoritativt organisasjonsklima, kompetansebygging, systemarbeid, det kollektive fokusetnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectreaktiv aggresjonnb_NO
dc.subjectproaktiv aggresjonnb_NO
dc.subjectleiing med vekt på endringsleiingnb_NO
dc.subjectdet autoritative perspektivnb_NO
dc.subjectautoritativt organisasjonsklimanb_NO
dc.subjectkompetansebyggingnb_NO
dc.subjectsystemarbeidnb_NO
dc.subjectdet kollektive fokusetnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleLeiinga si rolle i handtering av aggresjon i elevgruppanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [995]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record