Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØgaard, Torvald
dc.contributor.authorTharaldsen, Tobias
dc.contributor.authorUndheim, Karoline
dc.contributor.authorWoie, Emilie
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:18Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80423940:34510082
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773286
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne oppgaven er å undersøke om opplevelsen av den interne kommunikasjonen under Covid-19-pandemien har påvirket ansattes motivasjon. Kommunikasjon og motivasjon er temaer som er særs aktuelt med tanke på den tiden vi er inne i, og spesielt for arbeidslivet. Vi håper denne oppgaven kan bidra til å sette et større fokus på viktigheten av god intern krisekommunikasjon og dens rolle inn mot de ansatte i organisasjoner. Krisekommunikasjon handler om å samle inn, behandle og formidle informasjon for å kunne takle en krisesituasjon (Coombs & Holladay, 2010). I en organisasjon kan det når som helst oppstå ulike typer kriser som kan både være vanskelige å håndtere for ledere, men også vanskelige å takle for de ansatte. Åpen og god toveiskommunikasjon kan minimere eller bedre håndtere kriser, samt påvirke medarbeidernes motivasjon i usikre perioder. Gjennom kvalitativ tilnærming har vi tatt utgangspunkt i ansatte med ulike roller i reiselivsbedrifter. Vår interesse lå i å intervjue ansatte som både har vært eller fremdeles er permitterte, men også noen som har vært i arbeid. Det ble gjennomført fire intervjuer hvor vi stilte spørsmål inn mot deres opplevelse av kommunikasjonen under Covid-19-pandemien og deres motivasjon. Vi har tatt utgangspunkt i teorier om kommunikasjon, intern kommunikasjon, jobbkrav- ressurs modell, intern bedriftskommunikasjons modell, krisekommunikasjon og organisasjonskultur for å kunne analysere problemstillingen. Organisasjonskultur påvirker ansattes opplevelse av kommunikasjonen og intern bedriftskommunikasjons modell bygger opp om motivasjonen. Dette danner derfor vårt teoretiske grunnlag for oppgaven på grunn av dens bidrag til en økt forståelse av vår problemstilling.
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to investigate if the experience of the internal communication during the Covid-19-pandemic have had an impact on employee’s motivation. Communication and motivation are topics that are highly relevant considering the time we are in, especially for the working life. We hope this assignment can participate in putting a greater focus on the importance of internal crisis communication and its role towards the employees in organizations. Crisis communication is about collecting, treating and convey information to be able to handle a crisis (Coombs, 2010). In an organization there can at any point arise different types of crises that can be both hard to handle for leaders, but also hard to deal with for the employees. Open and good two-way communication can minimize or better deal with crises, as well as impact the employee’s motivation in uncertain times. We have, through qualitative approach, based our research on employees with different roles in tourism organizations. Our interest lay in interviewing employees that have been or still are laid off, but also have been working through the pandemic. Our goal was to see if there are a difference in the employee’s experience of the communication and if their roles were a factor in this. Four interviews were conducted where we asked questions towards their experience of the communication during the Covid-19-pandemic and their motivation during the period. We have used theories on communication, internal communication, Job-Demand Resource model, Internal Corporate Communication model, crisis communication and organizational to analyze and answer the problem of the assignment. Organizational culture impacts employees experience of the communication and Internal Corporate Communication model supports the motivation. This provides our theoretical base for the assignment because of its contribution to an increased understanding for our problem formulation.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleIntern krisekommunikasjon: En faktor for den ansattes motivasjon?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [306]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Vis enkel innførsel