Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngebrigt, Våland, Tejre
dc.contributor.authorReynisson, Grimsby, Gunnar
dc.contributor.authorFalck, Knutsen, Henrik
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:18Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:34876776
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773287
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven tar vi for oss følgende problemstilling: «Har kundesegmentet på norske campingplasser blitt endret som følge av Covid-19 i forhold til tidligere år?». I et forsøk på å besvare denne problemstillingen så gjennomførte vi en spørreundersøkelse distribuert via sosiale medier, og analyserte offentlig informasjon fra SSB. Vi sammenlignet og dette opp mot rapporter fra næringen selv. Informasjonen som ble samlet, ble analysert i håp om å finne en sammenheng mellom pandemien og hvordan næringen opplevde 2020 i forhold til tidligere år. Oppgaven er fra et markedsføringsperspektiv med hovedfokus på hvordan kundesegmentet ble endret i forhold til nasjonalitet og alder, og hva dette hadde å si for næringen. Forbrukeratferds-modellen til Kotler, ga grunnlaget for formuleringen av spørsmålene i vår undersøkelse, samt deler av diskusjonen. Grunnet begrensninger i oppgavens natur, blir det vanskelig å trekke konkrete konklusjoner. Men vi mener at resultatene vi har utarbeidet kan bli et godt grunnlag for videre undersøkelser. Det ble klart igjennom arbeidet at flere av våre respondenter har blitt påvirket av Covid-19, og at de endret sin atferd som forbruker i møte med pandemien. Campingnæringen har hatt en unik opplevelse som følge av dette.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, we address the following issue: "Has the customer segment at Norwegian campsites been changed as a result of Covid-19 compared to previous years?". In an attempt to answer this problem we conducted a survey distributed via social media, and analyzed public information from SSB Norway. We compared this against reports from the industry itself. The information gathered was analyzed in the hope of finding a connection between the pandemic and how the industry experienced 2020 compared to previous years. The thesis is from a marketing perspective with the main focus on how the customer segment was changed in relation to nationality and age, and what this had to say for the industry. Kotler's consumer behavior models provided the basis for the formulation of the questions in our survey, as well as parts of the discussion. Due to limitations in the nature of the thesis, it becomes difficult to draw concrete conclusions. But we believe that the results we have prepared can be a good basis for further research. It became clear through produces that several of our respondents have been affected by Covid-19, and that they changed their behavior as consumers because of the pandemic. The camping industry has had a unique experience because of this.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleCovid-19 sin påvirking av kundesegment på norske campingplasser.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [302]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Vis enkel innførsel