Now showing items 338-357 of 1048

  • Fagerheim - for fremtiden 

   Særsten, Kjerstina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-15)
   Denne oppgaven har som mål å utvikle en ny, fremtidsrettet bydel i et nesten urørt naturlandskap i Haugesund kommune. Oppgaven starter med en stedsanalyse for å gi en forståelse for området. Videre pekes det på de ...
  • Failure analysis and inspection research of drill stem in oil and gas industry 

   Hai, Wen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
   With the demand for oil and gas increased, and the development of oil and gas drilling technology so fast, the development of global oil and gas exploration has entered a deep well, ultra deep well and offshore deep water ...
  • Failure prediction for subsea plug and abandonment using a method based on anticipatory failure determination 

   Bjelland, Therese (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
   The oil and gas industry at the Norwegian Continental Shelf (NCS) is today facing hundreds of subsea wells that will need Plug and Abandonment (PnA) operations in the nearest future. Due to a marked where costs have escalated ...
  • Faktorer for og effekter av frivillig atferdsendring ved bruk av myke mobilitetstiltak. 

   Selland, Eileen; Knutsen, Eivind (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Myke mobilitetstiltak for frivillig atferdsendring er blitt benyttet siden slutten av 90- tallet. Siden da er det gjort studier på slike tiltak i Australia, Storbritannia Europa, USA og Japan, der det kan forventes en ...
  • Fast borestreng 

   Deeb, Yousef (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Fast borestreng er når en ikke kan rotere den, eller bevege strengen opp og ned. Flere mekanismer kan forårsake dette, blant annet formasjonsrelaterte problemer som for eksempel: ukonsoliderte formasjoner, mobile formasjoner, ...
  • Feasibility of a Wireline Punching Tool 

   Nielsen, Kristoffer; Kvamsøy, Olaf Nornes (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   This thesis describes the process of the development work completed for E Plug AS. A feasibility study on a downhole punching tool has been conducted. Furthermore, a simulation model has been created and evaluated through ...
  • Female empowerment and risk within women’s groups in rural Central Uganda 

   Ordaz, Caroline Hegland (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis sought to explore mechanisms that lie behind female empowerment in rural Central Uganda and the risk factors women meet when engaging in women’s groups. The research has been guided by the following problem ...
  • Fergeavløsningsprosjektet Ryfast - mulige konsekvenser av Ryfast i Strand kommune 

   Jonsson, Martine Stang (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne rapporten presenterer og diskuterer hvordan transportplanlegging med ”robuste” veier ut til distriktet påvirker arealstrukturen, og hva konsekvensen av dette blir. Dette undersøkes gjennom studie av mulige konsekvenser ...
  • Ferjefri E39 – En metode for risikovurdering av luftfartøykollisjon mot flytebru over Bjørnafjorden 

   Tran, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Statens vegvesen sitt veiprosjekt «Ferjefri E39» har som mål å oppnå en ferjefri strekning langs E39 på Vestlandskysten. I forbindelse med prosjektet Ferjefri E39 skal det bygges en bru over Bjørnafjorden, som ligger sør ...
  • A FICC-study on return spillover - Case study: Norway 

   Holm, Christian Kenneth Edvardsen; Lukerstuen, Lars (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-13)
   During periods of downward turns, and high volatility, there is an associated increase in individual asset risk, as well as effects stemming from the volatility of other assets. This spillover effect is well studied for ...
  • Finansiell overføring av operasjonell risiko i finansinstitusjoner gjennom finansielle kontrakter 

   Songe-Møller, Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Basel II, som er det regulatoriske rammeverket for banker og andre finansinstitusjoner, introduserte regulatoriske kapitalkrav for operasjonell risikoeksponering. Operasjonell risiko er definert som risikoen for tap som ...
  • Finanskrisen i et operasjonelt risikoperspektiv : en analyse av årsaker og influerende faktorer 

   Maberg, Svein Nordrum (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2009, Master thesis, 2009)
   Det har vel knapt gått en dag de siste 12 månedene hvor finanskrisen ikke har vært nevnt i nyhetsendinger på tv, aviser eller på nettet, både her hjemme i Norge og i store deler av verden. Men burde ikke en såpass stor ...
  • Fjordkryssing- Bjørnafjorden: Fordeler og ulemper med bruk av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre 

   Memic, Nadina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07)
   Ferjefri E39 har som mål å bygge en utbedret og ferjefri strekning mellom Kristiansand og Trondheim. Reisetiden er i dag på 21 timer, inkludert syv ferjeoverganger. En ferjefri E39 vil binde landsdelen sammen og effektivisere ...
  • Flom i arealplanlegging: - En studie av fire kommuner 

   Berge, Silje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Hvordan forhindre, eller minimere negative konsekvenser av en flomhendelse i arealplanlegging? - Til alle tider har Norge blitt utsatt for store og små flomhendelser. De fleste flomhendelser i Norge er mindre dramatiske ...
  • Flom i Figgjoelva 

   Vølstad, Runar (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Oppgaven tar for seg flom i Figgjoelva. Teksten viser til sannsynlighet for flom og hvilke konsekvenser det kan få. Problemstillingen er: -Hvordan redusere sårbarhet ved flom i Figgjoelva? Oppgaven er opptatt av hvilke ...
  • Flyttbare boreinnretninger - Alternative metoder for klassefornyelse 

   Hansen, Hege-Eline Rike (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Det er krav til at boreinnretninger skal være klasset for å sikre at de er konstruert og vedlikeholdt i samsvar med regelverk og standarder for å sikre liv, eiendeler og miljø, ved at innretningen er driftssikker og tåler ...
  • Fokus på tidsavhengigheten til kunnskapsdimensjonen og antakelser, med forslag til forbedringer av risikovurderinger 

   Lura, Aleksander Thrane (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   Det er identifisert en svakhet med dagens praksis at for lite av kunnskapen og erfaringen som akkumuleres over tid har implikasjoner for hvordan vi utfører risikostyring. Det er dermed et behov for en mer dynamisk ...
  • For høy eller lav LTV - endring og konsekvenser ved verdifall 

   Teigen, Karoline Solheim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Etter finanskrisen har det vært stort fokus på årsakene til finanskrisen. Det har vært påpekt at flere banker hadde tatt stor risiko ved å gi store utlån med pant i usikre verdier som bolig. I utlandet fikk en mange steder ...
  • Forbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjoner 

   Lima, Ingfrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06)
   Oppgavetittelen er «Forbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjoner». Integrerte Operasjoner (IO) har vært på agendaen i mange år som en fellesbetegnelse på en metodikk for å bedre lønnsomhet, ...
  • Forebyggende brannvern for skog- og utmark i Agder 

   Flage, Lisa (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven undersøker hvordan det forebyggende arbeidet mot skog- og utmarksbranner gjennomføres i Agder i dag, samt hvordan dette arbeidet kan styrkes og utføres på en mer systematisk og risikobasert måte. Oppgaven ...