• (L)Eie køen: En studie av kampanjens effekt på reisevaner og oppfatninger 

   Rogstad, Kaja (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-12)
   Økonomisk vekst og befolkningsutvikling har vært med på å skape et økt transportbehov. Transportsektoren står i dag for 31 % av Norges klimagassutslipp, og veitrafikken er den største utslippskilden. Redusere behovet for ...
  • Lavkarbon energiforsyning fra Qatar 

   Mellum, Jan Kristian Mellum (Master thesis, 2021)
   In the recent decades the focus towards renewable energy sources has increased drastically. The global energy consumption is increasing each year, but we are consuming more than we can sustain. Associated with the increase ...
  • LCA i bygningsbransjen - en studie av takkonstruksjoner 

   Pedersen, Audun (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Som et svar på verdens økende klimautfordringer har byggebransjen tatt i bruk stadig flere miljøverktøy for å minimere driftens utslipp av ulike miljøskadelige stoffer. Bruken av livsløpsanalyse (LCA) for vurdering av ...
  • Leading indicators for real-time monitoring of risk in healthcare organizations. 

   Wormnæs, Marius (Master thesis, 2015-06)
   Thousands of Norwegian patients experience serious injury and death every year due to preventable adverse events. Risk management in healthcare is a relatively new discipline. Methods from other high-risk sectors, for ...
  • Lean construction i Kruse Smith - involvering og effektivisering av underentreprenører ved Lyngdal ungdomsskole 

   Alic, Edi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Prosjektet oppgaven omhandler er en ny ungdomsskole i Lyngdal som skal stå ferdig sommeren 2013. Prosjektet er en totalentreprise hvor totalentreprenøren er Kruse Smith AS i samarbeid med Asplan Viak som arkitekt og rådgiver, ...
  • Lean design process in piping 

   Devi, Srinivasa Rao (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12)
   As a starting point for the exploration of this thesis, the work focuses on organizational current practices in the organization 'Aibel' within piping during detail engineering phase for maintenance and modification project. ...
  • Lean Procurement Design for Complex Projects 

   Yaqoobi, Muhammad Mosa (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2021-01-05)
   Lean philosophy developed and successfully practiced by Toyota with aim to deliver value, reduce waste through culture of continuous improvement. The philosophy has inspired both manufactur ing and service industries to ...
  • Learning about Crisis Response - Analyzing the usefulness of an e-learning course to teach the lay public about crisis response 

   Kornherr, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-08)
   “Emergencies can strike anytime, anywhere and affect anyone. In emergencies, 90% of lives are saved by people like you. You can be a hero by learning and providing first aid when the time comes and ensuring first aid ...
  • Learning from Incidents: Evaluating Safety Interventions after Incident Investigations 

   Brath, Oda Bruaset (Masteroppgave/UIS-SV-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   This master's thesis is about learning from incidents and following up on safety interventions implemented after incident investigations in oil and gas companies involved in the Norwegian petroleum industry. The starting ...
  • Learning from training with the use of technical tools 

   Ove, Camilla Gjerde (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   This is a study of learning from training with the use of technical tools. This paper is written as part of the BRIDGE project. The aim of the BRIDGE project is to develop technical and organisational solutions that can ...
  • Leteinvesteringer i Nordsjøen 1985-2018 - en studie av selskapenes investeringsadferd. 

   Østvold, Jan Tore (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-12-06)
   Petroleumsinntektene har spilt en stor rolle for den norske økonomis utvikling de siste 50 årene. Funn av store petroleumsforekomster har bidratt til mange arbeidsplasser og et velfungerende velferdssystem. Det var i ...
  • Liaisonering i krisehåndtering - En kvalitativ studie av liaisonfunksjonen og hvordan den kan bidra til effektiv krisehåndtering 

   Jensen, Maren Sæterli (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Samhandling og koordinering mellom ulike responsaktører blir stadig viktigere for å oppnå god og effektiv krisehåndtering. Som et ledd i å opprettholde kommunikasjon og informasjonsflyt, er det noen aktører som velger å ...
  • Lite kan utgjør mye 

   Alstadsæter, Kirsten Oma (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07)
   Skoleskyting i utlandet samt flere alvorlige voldshendelser på Norske skoler de siste årene har aktualisert behovet for en god sivil beredskap i Norge. Stadig flere krav stilles i dag til utdanningsinstitusjoner, både i ...
  • Livability i urbane miljøer med høy tetthet - en casestudie av Stavanger Øst 

   Nicolaysen, Marita Navjord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
   Siden oljeeventyret startet på 1960-tallet har Stavanger gått fra å være en industri- og sildeby til å bli en internasjonal servicevirksomhet. Dette har ført til at byen både må konkurrere om økonomisk aktivitet med andre ...
  • Lokal håndtering av vannrisiko i rurale Uganda 

   Svarstad, Andrea (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020)
   Vannkriser og mangel på vannsikkerhet er blant de største risikoene i verden. Selv om denne globale utfordringen har internasjonale avtaler og initiativer som del av løsningen, håndteres vannsikkerhetsutfordringer i stor ...
  • Lokalsenter- og knutepunktutvikling: En mulighetsstudie av Ganddal 

   Dahle, Lina Grønnevik; Flaatten, Mari (Master thesis, 2021)
   Oppgaven handler om lokalsenter- og knutepunktutvikling på Ganddal, som er en bydel i Sandnes kommune. Bydelen mangler et tydelig sentrumsområde, og gjennom en mulighetsstudie er det utforsket hvordan et lokalsenter på ...
  • Long-term health follow up of divers: the safety barriers 

   Walters, Susanne Eriksen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   The long-term health effects of petroleum related diving activities have been much debated in recent years. The case of the pioneer-divers has been well documented and as the use of divers continues to be a requirement in ...
  • Low salinity eor-potential for Yme at reservoir conditions : an experimental study 

   Storås, Silje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012-06-14)
   The composition of the water injected into a reservoir affects the oil recovery. Injecting water with low salinity (LowSal) has been proved by several studies to improve the water wetness of the rock and thereby increase ...
  • Læring av tilsyn - En dokumentanalyse av Statens vegvesens evne til læring 

   Wroldsen, Else (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Det langsiktige målet for transportsikkerhetspolitikken i Norge er en såkalt nullvisjon for ulykker. For å nå dette målet må trafikksikkerhet ha prioritet, og læring av tidligere ulykker for å forebygge tilsvarende hendelser ...
  • Læring av uønskede hendelser på tvers av vedlikeholdsentreprenører 

   Helleland, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Utgangspunktet for denne masteroppgaven er en rapport fra SINTEF presentert på Petroleumstilsynets(Ptil) konferanse “Læring av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenører” i november 2010. Rapporten antydet at læringen ...