Now showing items 102-121 of 1048

  • Bak mål 

   Slåttebrekk, Tarald (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019)
   Politiet er til for å beskytte andre. Hvordan politiet beskytter seg selv blir dermed avgjørende for evnen til å ivareta dette ansvaret. Denne studien undersøker bruk av mål i det interne sikkerhetsarbeidet i Oslo ...
  • Balancing risk and reward interconnecting military simulators 

   Gustavsen, Magnus Ressem (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-12)
   The purpose of this research has been to examine risk and uncertainty assessment for information technology within in relation to Full-Mission Simulator and the surrounding organization. Specifically, this study analyzes ...
  • Barnehageansattes vurdering og rapportering av omsorgssvikt 

   Johannessen, Lise Lotte (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I 2018 meldte norske barnehager sammenlagt 2 241 bekymringsmeldinger til barnevernet. Dette utgjorde 14% av de totalt 15 648 bekymringsmeldingene barnevernet mottok for barn mellom 0 og 5 år samme periode (SSB, 2019). ...
  • Barrierer mot og drivere for en vellykket BREEAM-sertifisering 

   Vedelden, Maria Gilje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
   BREEAM-sertifisering er en frivillig tredjeparts miljøsertifisering som tar for seg alle aspekter rundt et bygg. I Norge ble BREEAM-NOR innført i 2012, og er den valgte miljøsertifiseringsordningen. Graden av sertifiserte ...
  • Barrierer mot realisering av energieffektiviseringsprosjekter i norske kommuner 

   Petersen, Erik Rye (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Energieffektivisering er et av de viktigste hjelpemidlene for å redusere klimagassutslipp, og sikre bedre forsyningssikkerhet mht. energi. I den sammenheng er norske kommuner en viktig aktør både som eier av bygg og ...
  • Barrierestyring på jernbanen. En casestudie av barrierenes ytelse på Gjøvikbanen. 

   Andersen, Even Klomsten (Masteroppgave/UIS-SV-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Utbygging av den tekniske barrieren Automatic Train Control (ATC) på jernbanestrekninger i Norge har hatt stort fokus siden Åstaulykken i år 2000. Dette er en barriere som automatisk stanser toget dersom det kjører på et ...
  • Behovsstyrt ventilasjon i kontorbygg - evaluering av lønnsomhet 

   Stokke, Vegard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge.[36] Norske bygg, og spesielt næringsbygg bruker langt mer energi enn nødvendig. For at Norge skal nå klimamål, klare nye tekniske krav, og gjennomføre ambisjoner om flere ...
  • Benefits realization in Norwegian ERP-projects 

   Smedsrud, Magne Thorsell (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Due to increasingly demanding business environments, many businesses choose to implement Enterprise Resource Planners (ERPs) in order to obtain an integrated business structure to support major business activities. These ...
  • Beredskap i fengsel 

   Ingvaldsen, Geir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
   Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er beredskap. ...
  • Beredskap mot store cyberangrep. En studie av dagens status om beredskap mot store cyberangrep i organisasjoner som er ansvarlig for drift av kritisk infrastruktur 

   Bøe, Birgitte. (Master thesis, 2021)
   Den digitale utviklingen har satt store spor i samfunnet i løpet av de siste årene. Virksomheter har videreutviklet driftssystemer med digitale systemer, såkalt SCADA-systemer. Det har ført til at arbeidet kan utføres av ...
  • Beredskap på barneverninstitusjon 

   Haagensen, Åse Linn Ellingsen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Med utgangspunkt i min bakgrunn som barnevernspedagog har jeg valgt å skrive en oppgave om beredskap på statlige barneverninstitusjoner. Motivasjonen for denne oppgaven er forankret i muligheten til å rette søkelyset på ...
  • Beredskap ved bortfall av elektronisk pasientjournal 

   Sande, Hanne (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Digitalisering av det norske helsevesenet skjer i stadig større tempo. Formålet med digitaliseringen er å forbedre pasientsikkerheten, samt å gjøre driften i helsevesenet mer effektiv. Viktige systemer er pasientjournal ...
  • Beredskap ved tunnelbrann & ubemannet teknologis innvirkning på rammebetingelsene 

   Sandberg, Remi Ruben (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Brannvesenet og deres innsatsledere kan ved tilfeller av tunnelbrann stå ovenfor svært uoversiktelige, farlige og potensielt katastrofale situasjoner hvis ikke de håndterer den riktig. Moderne tunneler blir stadig bedre ...
  • Beredskap- og kriseledelse i helseforetak og sykehus 

   Ose, Hans Olav Gerhard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2019;, Master thesis, 2019-10)
   Siden 22. juli 2011 har det blitt større fokus på beredskapsarbeid i helsetjenesten og samfunnet for øvrig. De siste årene har flere hendelser i krisespekteret truffet Norge og behovet for god beredskap- og kriseledelse ...
  • Beredskapsbevissthet i den spisse enden: En studie av Universitetet i Stavanger. 

   Midtbø, Sindre Olufsen.; Kommedal, Ørjan. (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn og formål: Denne masteroppgaven er skrevet med et ønske om å undersøke hvordan Universitetet i Stavanger arbeider med krav utarbeidet av kunnskapsdepartementet, samt om dette arbeidet bidrar til en beredskapsbevisshet ...
  • Bergsprengning - Åpning av pukkverk 

   Helland, Mathias. (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven blir det sett på muligheten for å åpne et pukkverk for Brødrene Helland AS i Bjørheimsbygd. Pukkverket skal være en utvidelse av eksisterende sandtak, og skal hjelpe entreprenøren med å være ...
  • Beslutninger om risiko: Hvilke egenskaper ved risikoanalysen påvirker beslutningstakerens risikopersepsjon? 

   Rognlid, Olav (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-17)
   Det vi omtaler som det moderne mennesket, er i stor grad det samme biologiske mennesket som for 100 000 år siden levde et liv i en verden der risiko ville ha fortonet seg annerledes enn det gjør i dag. Nærheten til farene ...
  • Beslutningsanalyse under usikkerhet ved bruk av Monte Carlo simulering i E&P olje- og gassindustri 

   Molven, Joakim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   For å opprettholde dagens produksjonsnivå, i Norge og internasjonalt, har oppstrøms olje- og gassindustri de siste årene blitt tvunget til å lete etter petroleumsressurser i områder forbundet med større usikkerhet og risiko. ...
  • Beslutningsgrunnlag for investeringer i Sandnes kommune 

   Tørset, Oddgeir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-13)
   Bygninger skaper rammer for rasjonelle og effektive arbeidsprosesser. Samtidig er de en viktig del av kommunens realkapital. Eiendomsvirksomhet utgjør 15 – 20 % av den årlige kontantstrømmen i en kommune. Gjennom denne ...
  • «Best Value» som innkjøps- og prosjektstyringsmetode 

   Haukaas, Ask Reistad; Pedersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   Samferdselsprosjekter i Norge har i lengre tid vært preget av store kostnadsavvik. Dette skyldes blant annet at det har vært høyt konfliktnivå og lav innovasjonsgrad i anleggsbransjen. Totalentrepriser og «Best Value»-metoden ...